D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281-292_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sárospatak és régi vára
B e s o r o l á s i   c í m : Sárospatak és régi vára
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 24. sz. (1860. junius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Herczeg Breczenheim kastélya Sárospatakon
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1671-ben a tanuló ifjuság a tanárokkal együtt elüzetett Sárospatakról, kik aztán Kassán és egyebütt töltötték számkivetésük szomoru idejét; koronként meg is kisérlették a visszajövetelt mind a tanárok, mind a tanulók, de állandó maradásuk nem lehetett egész 1704-ig, midőn végre nyugalmas itt maradhatásuk biztositva lőn. Ugyanis 1714-ik évi augusztus havában VI. Károly császár őket az iskola, és templom birtokában örökre megerősitette. A mostani kollegium nagy és tágas két emeletes épület, mely két kis utcza között foglal el egy hosszas négyszögü helyet, és ugylátszik, hogy inkább tartósságra, mint izlésre van épitve. Udvara hátulsó részén mai napig is fennállnak még a régi kollegium épületei, és azon épület, mely hajdan a Ferencziek zárdája volt, s melyben a 16-ik század közepén a legelső oktatást adták a reformatusok. E régi épületeken meglátszik, hogy nem egy időben épültek, hanem, összesen tizenegy különböző időben, a mint t. i. egy vagy más jóltevő kijavittatta vagy megnagyobbitotta." (Forrás:Vasárnapi Ujság 7. évf. 24. sz. (1860. junius 10.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sárospatak Zsigmond királytól szabad királyi városi rangot kapott, Mátyás királytól pedig vásártartási jogot 1460-ban. 1575-ben nagy pestisjárvány pusztított a városban. 1531-ben megalapították a már legendássá vált Sárospataki Református Kollégiumot, ami az akkori Magyarország egyik legjelentősebb oktatási intézménye volt. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sárospatak és régi vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sárospatak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 987x613 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet