D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 121-132_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától.)
B e s o r o l á s i   c í m : Fehérhegységi utiképek (A csallóközi utiképek irójától.)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lefelé Szakolczától Dévényig
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 11. sz. (1860. márczius 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Földtudományok általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kartográfiai dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : térképészeti ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fehérhegység térképe. (Az Utiképek I. részéből újra közölve.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szakolcza történetének is az előbbiből meglehetősen kijutott a maga része. Történetíróink majd a Marahánok, ha nem a Quádok. sőt a Rómaiak által alapíttatják. Majd csak Vak Béla király által épittetik, ámbár megint, ugyanezek szerint, nemcsak ezen kirá­lyunk ott született volna, de már Sz. István idejében is oly dus vinczellérei és szölögazdái voltak a városnak, hogy nagy gótegy­ háza is ezek egyike költségén épült. Mi ha igaz lenne, mindenesetre igen nevezetes esemény volna, s ugyancsak felforgathatná a mű­történet tanát, mely eddig Szent Istvánkori gótépitészetröl aligha álmodott. De mindezen szép illusiókat melyekkel Szakolcza története Turóczi és Béltől kezdve Fényesig diszlett, néhány sor egy okiratban, egy két szó egy feledett vagy olvashatlannak vélt kőemléklapon képes volt megsemmisíteni. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 11. sz. (1860. márczius 11.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fehérhegységi utiképek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 948x1196 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet