D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 084-096_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vázlatok a magyar viselete történetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Vázlatok a magyar viselete történetéből
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 8. sz. (1860. február 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar férfiviseletek: XVI. században 2. parasztok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A másik két alak XVI. századbeli parasztok viseletét állitja elő. A középen álló és galyakat gyüjtő paraszt ruházata igen eltér a mai pórviselettől s annak valódisága felől kételyt támaszthat a szemlélőben, de e kétely eloszlik, ha tekintetbe vesszük azt, hogy régenten sulyos körülmények közt sokkal egyszerűbb lehetett a parasztok viselete mint ujabb időkben, midőn anyagi jobblét, ipar által emelkedve, a fényüzéshez is ut nyilott meg számukra. Továbbá, tekintetbe kell vennünk, hogy ama soknemü változatosság a népviseletben szintén az ujabb kor szüleménye, miután bizonyos, hogy a változó divatok sem maradtak minden befolyás nélkül a népe, habár csak kis mértékben is. Bár el kell ismerni azt, hogy a nép őrizte meg keleti viseletünk sajtáságait leghivebben. A közepen álló paraszt egészen egyszerű ujjast és meglehetős kényelmes, czomb-középig érő dolmányt visel, magasan felálló gallérral, minden diszitmény nélkül, csupán egy sor gombbal összetartva. - Dereka szijjal van övezve, melyről köszörülő és kés függ alá Dillich szerint kést a nemesek is viseltek övük mellett, sőt Apor szerint az öreg Teleki Mihály még vénségében is öve mellett kést viselt és keményen megdorgálta apródját, ki azt öve mellett hordani szégyennek tartotta. Továbbá visel ezen paraszt szük nadrágot és topánt." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 7. évf. 8. sz. (1860. február 19.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A viseletet törvények és rendeletek szabályozták. Másként öltözött a nemes, a jobbágy és a polgár. A különböző vidékek lakói viseletükkel is megkülönböztették magukat a többi vidék lakóitól és a nemzetiségiektől. A régi ruhadarabokat házilag készítették tartós anyagból, hogy több nemzedéket is kiszolgálhassanak. A 19. század végéig az ing, bő gatya, székely harisnya anyagát továbbra is otthon szőtték. A viselet többi részét egyre inkább gyári alapanyagból varrták. Az egyes községek kialakították a csak rájuk jellemző stílust. A berendezés, a szép tárgyak és a női viselet a nők kezében volt. Ma már inkább csak ünnepekre vesznek fel népviseleti ruhát. A 20. század közepétől főleg a palócvidéken, Erdélyben és Kalocsa környékén él tovább. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vázlatok a magyar viselet történetéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar népviselet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1241x1303 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet