D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 013-024_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zrínyi Miklós, a szigetvári hős
B e s o r o l á s i   c í m : Zrínyi Miklós, a szigetvári hős
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Pauer
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-2012
V I A F I d : 37860093
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 2. sz. (1860. január 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zrínyi Miklós (1508-1566)
V I A F I d : 44290030
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zrínyi Miklós arczképe a szigetvári tanácsteremben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1545. Ulaman boszniai basa, persa menekült és uj hazájának fáradhatatlan harczosa, Malkocs berczegovinai béggel Zágoriában kalandozott, Zrinyi Miklós és Wildenstein György a stíriai végek parancsnoka gyorsan felkészültek. Midőn a törökök előcsapata a körösi erdőkön át a konsinai sikra ért, Zrinyi Miklós, Wildenstein, Tahy Ferencz, Dersfti Miklós, Rattkay Pál számos lovas és gyalog­ csapattal szemközt állottak csatarendben. A törökök, gyöngeségük érzetében cselhez folyamodtak, csata helyett párbajt ajánlottak a két sereg legderekabb vitézei közt. Zrinyi és a magyarok habozás nélkül elfogadták az ajánlatot, melyben csak a tapasztalt Rattkay gyanított cselt. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 7. évf. 2. sz. (1860. január 8.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1539-ben Katzianer gróf, fővezér, akit Ferdinánd király árulással vádolt, a kostajnicai kastélyba szökött (más forrás szerint maga Zrínyi hívatta oda, Ferdinánd utasítására). Katzianer megpróbálta rávenni Zrínyit és bátyját, Jánost a törökökhöz való átállásra, de ő megölte az árulót. 1542-től, miután 400 horvát harcossal felmentette a Pest ostrománál nehéz helyzetbe került birodalmi német, osztrák és magyar hadakat, Horvátország bánjává tették, első a Zrínyiek között (a ©ubić-ok sorából ekkor már többen is bánok voltak). Ezen minőségében mindjárt az első évben nagy diadalt aratott a törökök felett a Balatonnál Somlyó mellett, hol 3000 fős veszteséget mért a török seregre, s az egész török tábort szétverte és maga is súlyosan megsebesült. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zrínyi Miklós (hadvezér)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 641x927 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet