D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 601-612_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kézsmárk és a Tököll vár
B e s o r o l á s i   c í m : Kézsmárk és a Tököll vár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 51. sz. (1859. deczember 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városfal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : aratás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tököli vára Kézsmárkon
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Tököliek várát, melly hajdan olly pompás és nevezetes vala, most a város bírja, és a kórházon, börtönön kivül faraktárul is szolgál. Idősb Tököli István olly fényesen készíttette el, hogy bár­ melly berezegnek is méltó lakot adhatott volna, két kőfallal, s öt szép torony nyal, mellyek máig is épségben állanak, volt erősitve. A város felöli kapuján, néhai birtokosának, a Tököli-család vörös márványba vésett czimerét mutatja. Hajdan, 1190 körül e hely az apáczáké volt. A vár udvara tágas, az északi részen levő régi ne­ vezetes kápolna, még most is meglehetős épségben van, s hajdani diszét gyanittatja. Szép sírboltját 1766-ban tetemesen megrongál­ták a katonák, kik a márvány koporsókban rejtett kincseket véltek találni, a többek között néhai gróf Tököli nejének, Rátóti Gyulaffygrófnénak czinböl készült koporsóját feldarabolták, s a czinöntőknek eladogatták." Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 51. sz. (1859. deczember 18.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A városi típusú várkomplexum a város védelmének céljából 1463-ban a középkori Szent Erzsébet település romjain jött létre. A vár legrégibb külseje gótikus stílusú volt, amit Zápolyai Jánostól és Imrétől kapott. A jelenlegi, többnyire reneszánsz külsőt a késmárki vár az 1572-1624-es években végrehajtott terjedelmes többszakaszos átalakítás révén szerezte. A vár utolsó átalakításait a Thökölyi család biztosította, amely olasz kőfaragókat, kőműveseket és festőket hívott Késmárkra (Kežmarok), hogy az eredetileg védvárat reprezentációs családi lakhellyé alakítsák. A várudvaron levő épületek reneszánsz árkádokat kaptak, az emeleten levő pompás termek falfest-ményekkel lettek kidíszítve és a várkápolna belseje korabarokk stílusban volt felújítva. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Thököly Imre
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kézsmárki vár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1110x906 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet