D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 325-336_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A toroczkói völgy
B e s o r o l á s i   c í m : Toroczkói völgy
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Erdélyben.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 28. sz. (1859. julius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hegységi forma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : völgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Toroczkó - Szentgyörgy
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mi élvezettel legel a szem e szép vidéken, e kicsiny de szép tereken, mellyek mindenike egy-egy óriási kert falvaival, berkei­vel, vizeivel s kolompoló nyájaival. Szent borzalommal bámulja meg a bérezek meredek sziklafalát, s a gyönyörű zuhatagok méla moraját, a rengeteg tompa zúgásával vegyültet szomjan nyeli a fül. És ennyi szépség, ennyi báj, gazdagság mind ismeretlen! A' külföld csak hírét is alig hallja létezésének, de mit mondok, kül­- föld számtalan fia e honnak pénzét Angolhon köde, s Egyiptom homokja nyeléséért adja cserébe, elmondja hány lámpa világítja a Temze alagutját, hány öl széles a Nílus; hány mérföldnyire füröszti meg áldott vizével a szántókat; és a Marosnak s tán Aranyosnak még igen, de p. o. az Oltnak s gyönyörű völgyéivek hírét sem hallotta, s egész Erdélyről nehezen tud többet, mint hogy ott van a magyar Kolozsvár, s a szász Szeben, s hogy a szűcsök boltját díszítő, vagy kocsija bakját ölelő medvebőr Erdélyből került, hol ezzel a lakók jó barátságban s tán közel rokonságban élnek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 28. sz. (1859. julius 10.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1470-ben említik. A falutól keletre levő Székelykő Várkő nevű magaslatán állnak várának csekély romjai. Lakótornya 1253 és 1272 közt épült, alsó részei 1470 körül épültek. 1514-ben a keresztesek felégették. 1704-ben Tiege csapatai megostromolták és elfoglalták, majd felrobbantották, azóta pusztul. 1910-ben 983, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Torda-Aranyos vármegye Torockói járásához tartozott. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Torockószentgyörgy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1095x890 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet