D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-312_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Triton
B e s o r o l á s i   c í m : Triton
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : cs. kir. hadihajó légberepülése a La Croma kikötőben Ragusa mellett.
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 25. sz. (1859. junius 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Triton hadihajó a La Croma kikötőben Ragusa mellett
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szerencsétlenség okát kipuhatolni aligha sikerülend valaha. A matrózok legnagyobb részt a hajón voltak, s épen szabad órájuk levén, vig kedvvel mulatoztak. Zenkovich hadnagy, Grion fregatt-kormányzó és Appel kadét a hajón voltak, a parancsnok, Barry Alfréd hadnagy, Scheuermann hajókormányzó, Haardoppler seborvos, Mündl számvidő, Wildner kadét és két szolga pedig a szárazon Penso kormányos és Marsgast Robert a Tritontól mintegy puskalövésnyire, Lacroma szigeten őrálláson valának. A légberepülés előtt nehány perczczel egy sajka 15 embert hozott vissza a hajóra, kik szabad idejöket engedelem folytán a szárazon tölték. Azon pillanatban, midőn ezek közől a legutolsó, lábát a hajó lépcsőre tette, a hajó légberepült. A most következett jelenetnek leghivebb leirását adhatá Schmerhovsky matróz, ki épen a nagy sajkában foglalkozott. A bárka a fellobbanás következtében vele együtt felfordult, miközben egy kötél nyakára tekerőzött; de birt annyi lélekjelenléttel, hogy a kötelet késével gyorsan ketté vágta, s magát a bárka alól előküzdötte." Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 25. sz. (1859. junius 19.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Triton cs. kir. hadihajó légberepülése a La Croma kikötőben Ragusa mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1780x953 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet