D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 193-204_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zsibbasztó rája (Zitterroche, Porpedo)
B e s o r o l á s i   c í m : Zsibbasztó rája (Zitterroche, Porpedo)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 17. sz. (1859. április 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vízi állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zsibbasztó rája (Zitturroche , Porpedo)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az eleven zsibbasztó ráját érintő kéz villanyütést érez, millyen a leydeni palaczké, és ez annál tetemesebb, minél erősebb, egészségesebb az állat, melly, ha fölindul, egymásután több illy erős csapást képes osztani. Szájának és légcsövének két oldalán vannak az 6 leydeni palaczkjai, vagyis villany­tartói félholdalaku szervekként, melly nagy mennyiségű palaczkokkal, vagy hasanyokkal (prismen) látszanak tele lenni. E hasanyok függélyesen és pár­huzamosan állnak egymás mellett, millyet csak az egyik szervben 1100 dara­bot olvastak meg. Becquerel boncztani vizsgálatai után állitja, bogy az állat a villa­nyosságot csupán akaratja által fejében készíti, honnét azt az említett két szervbe, mint palaczkba lehúzza. Villanygazdagsága azonban igen sokban függ testének erejétől, egészségétől, a körlég és igy a tengervíz hőmérsékétől Ha egy ideig háborgatják, ingerlik, akkor színe megváltozik; puha, sima, sárgás, fekete folttal sürnn behintett bőre fején s hasaalján tetemesen vörös lesz. A középtengerben, kivált a partokon, nagy mennyiségben talál­ tatik. Két-három rőf hosszura is megnő, s mivel teste kerekalaku, meglehe­tősen vastag tömeget képez. Az átszállítás alatt sokat szenvednek, ugy, hogy villanyosságuk is gyengül, azért vizsgálatot is csak ott a tengerparton tehetni rajta, mire nézve Breschet és Bequerel Velenczét igen alkalmasnak találta. " Forrás: (Vasárnapi Ujság, 6. évf. 17. sz. (1859. április 24.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márványos zsibbasztó rája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1158x983 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet