D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 157-168_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Japánból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Japánból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Jeddo főváros.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 14. sz. (1859. április 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Japán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Japánból : Jeddo
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Japán a legutóbbi időkig ismeretlen volt az európaiak előtt, még a hollandok is, a nekik nyitott kikötőkből legfölebb egy mérföldnyire hatottak befelé a partokon. Legújabban azonban lord Elgin a fővárosban Jeddoban fölkereste a császárt s ott kereskedelmi szerződést eszközölt ki, mellynélfogva az európaiaknak Jeddoban még a lakás is meg van engedve. Jeddo Japánország Musasi tartományában fekszik, kiterjedése 20 angol mérföld s 1 millió lakossal bir. A világ legszebb városai közé tartozik, páratlan kiességü vidékével (lásd a rajzot), széles, világos utczái legtöbbnyire derékszögben metszik egymást. A vár a város közepén, egy halmon fekszik. Sánczok, árkok veszik körül s 12 angol mérföldnél nagyobb kiterjedéssel bir. Három, fal által elválasztott részből áll. Az elsőben a csá­szár férfirokonai, a másodikban az ország hűbéres fejedelmei, kik minden évben hat hónapot Jeddoban tartoznak tölteni, a harmadik, vagyis legbel­sőbb osztályban maga a császár lakik, kit előbb Kubo, most pedig Tycoon néven neveznek. A téjdelmek és nemesek palotái igen terjedelmesek s néhol 120 láb szélességű utczákat is képeznek, mellyek a legjobb karban tartatnak fenn. A birtokosok magánlakát fákkal, virágokkal beültetett udvar veszi körül, mellynek négy oldalát a szolgaszemélyzet laka, az istállók s egyéb gazdasági épületek képezik. Az udvarba vezető kapu igen csinos tömöralaku fafaragvány, bevonva a legfinomabb fénymázzal. " Forrás (Vasárnapi Ujság 6. évf. 14. sz. (1859. április 3.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Japán erdői kilenc ökorégiót alkotnak, amelyek tükrözik a szigetek éghajlatát és domborzatát. Délről észak felé utazva Rjúkjú- és Bonin-szigetek nedves trópusi és szubtrópusi erdeivel találkozunk először. A fő szigetek mérsékelt éghajlatú területein mérsékelt égövi lombhullató- és vegyes erdőket láthatunk, a hideg északi régióban pedig fenyveseket. Az ötvenes és hatvanas évek gyors iparosítása közben elhanyagolták a környezet védelmét. Azóta viszont nagy erőfeszítéseket tesznek az élhető környezet fenntartásáért. Sikereket is értek el. Jelenleg legfontosabbnak a következőket tartják: a városi légszennyezés csökkentése, a szennyvíz-kezelés, a vizek túlságos feldúsulása tápanyagokkal ("algásodás"), a vegyszerek kezelése. Japán élenjáró ország az új, környezetbarát technológiák fejlesztésében. Ezeknek mára a gazdasági jelentősége is nagy, exportálható árut jelentenek. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Japán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1731x1297 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet