D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 157-168_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Irinyi József
B e s o r o l á s i   c í m : Irinyi József
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1822-1859.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 14. sz. (1859. április 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hírlap
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Irinyi József (1822-1859)
V I A F I d : 74748108
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Irinyi József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E részbeni meggyőződését a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap mult évi folyamában Dunatiszai- álnév alatt irt czikkei elég világosan tanúsították. A politikai hányattatások eredmény­telensége irja róla a nevezett lap azon erős meggyőződésre vezeté, hogy társadalmunk alapos regeneratiója csak valláserkölcsi újjászületés alapján eszközölhető, ennek pedig első föltéteül tekinté a szabad egyházat. Ezen eszme volt utolsó éveinek vezércsillaga, melly irányt adott minden törekvéseinek. Ennek köszönheti ujabb egyházi irodalmunk Irinyi tollából folyt két legjelesebb müvét, alapos tanulmányozása érett gyümölcseit: Az 1790/26. törvény­csikk keletkezésének történetét: és a Zsinati előkészületekről- irt röpiratot. Az első mű német fordításban is megjelent, és a külföldi tudós világ kitűnő tetszéssel fogadta, söt több protestáns fejedelem külön levelekben is kijelentette neki méltánylását. S ime e fiatal férfi, kinek erőteljes alakja százados életet ígért, e nagyratörö szellem, évekre kiszámított munkásság erös kezdenie nyével mint Jókai olly találólag monda e lapokban egyszerre csak kiesik sorainkból, mínt a csatában lelőtt harezos még szemeink előtt a tegnapi mosolygó tekintet, még emlékünkben hangzik a félbeszakított szó és ott állunk koporsója körül és hall­gatjuk, hogy dong rajta a hideg hant . . ." Forrás (Vasárnapi Ujság 6. évf. 14. sz. (1859. április 3.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1822-ben született Erdélyben, a Bihar megyei Albison, Irinyi János mezőgazdász és Janovits Roxanda (másként: Jánossy Róza) gyermekeként. Nagyváradon, majd 1838-tól Debrecenben tanult. Egy éves joggyakorlat után Pestre költözött ügyvédi vizsgájának letételére. Megismerkedett a kortárs magyar irodalom akkori vezető személyiségével (Toldy Ferenc, Bajza József és Vörösmarty Mihály) és az írói pályát választotta. Az Athenaeum című lap munkatársa lett. 1842-ben bejárta Németországot, járt Franciaországban és Londonban is. 1843-ban tért haza. Úti élményeiről írt munkáját a magyar cenzúra nem engedte megjelentetni, ezért azt 1846-ban Halléban nyomtatták ki. Az irodalomtörténészek ezt a munkát tartják a reformkor legkiemelkedőbb útleírásának. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Irinyi József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 890x1097 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet