D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 145-156_pix_oldal_3_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szilágysági oláhok
B e s o r o l á s i   c í m : Szilágysági oláhok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 13. sz. (1859. márczius 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szilágysági oláh népviselete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Életmódjuk leginkább földmivelés. De ez nagyobb átalánosságban csak málé­termesztésre szoritkozik, s kevés faluban lehet terjedelmesebb buza-földekre is akadni. Ebből telik ki élelmök nagy része, - sovány málékenyér és néhány fokhagymával hetekig eleinek, hus-nemüt, főtt-ételt, kivált saját házuknál, ritkán esznek, de napszámban, vagy mint cselédek annál válogatóbbak. Gyümölcsfát gyéren tenyésztenek, s daczára a föld alkalmas voltának kérteikben szilvafán, s silány vajalmán kivül egyebet nem igen találhatni. Oltoványuk nincsen. Szántóvető oláhok két, jobbmóduak négy ökröt is tartanak. Szekerök rosz fakó-szekér, melly egészen ön-készitményök levén, ben­ne egyetlen vasszeg sem ta­láltatik, - s vas hiányában a kerekek is, rövid használat után, szabálytalan sok-szöggé kopnak." Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 13. sz. (1859. márczius 27.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A románok (régiesen: oláhok, viccesen, gúnynéven szőröstalpúak, bocskorosok[6]) a román nyelvet beszélő, Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában élő nép.A románok teljes számát 23,5 millió (a moldovánokkal együtt) főre teszik. A románok legjelentősebb számban Romániában (kb. 17 millió fő) élnek, ezenkívül kb. félmillióan élnek a Romániával és Moldovával szomszédos országokban, és kb. 2 millióan szerte a világon. A Moldovában élő mintegy 3 millió románul beszélő moldovánt sokan szintén a románság részének tartják, bár ők önmagukat külön népnek tekintik. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az oláh nép vándorlása a Balkánon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szilágysági oláhok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Románok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 939x809 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet