D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 121-132_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Daruvári fürdő és környéke
B e s o r o l á s i   c í m : Daruvári fürdő és környéke
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 11. sz. (1859. márczius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fürdőhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pihenés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szórakozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Daruvári fürdő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E fürdő kies fekvése, egészséges éghajlata, csuda gyógyerejü vize, s legkivált alkalmas helyzete miatt különösen Somogy, Baranya, s részben Zalamegye közönségére nézve nagyon figyelemre méltó. De távolabb lakó hazánkfiai is érdekkel olvasandják e fürdő rövid ismertetését. A Daru vári fürdő fekszik Slavoniában Pozsegamegyében, a Drávától négy, a Szávától öt órai távolságra kazán alakú kies völgyben a bason nevezetű város tőszomszédságában, melly római kath. s n. e. görög plébániák­kal, s kerületi cs. kir. hivatallal bir. Már a rómaiaktól nagyban és sikeresen használtattak meleg gyógyforrásai, az 1836-iki vegytani szétbontás tanúsítása (Wagner) szerint igen hathatós részekből állanak. Különösen figyelemre mél­tók az iszapfürdők, mellyek rövid ott létem alatt is nem kis bámulásomra jeles gyógyításokat tőnek. Ezek közt minden tekintetben első helyre teendő a mult évben különös csinnal épített ...Maria fürdő.Láttam ölben czipelt betegeket, kik 10-szeri fürdő után már maguk sántikáltak a fürdőbe. - Igen hasznosnak bizonyult bc mindennemű tagmerevültségben köszvény s idegbajokban. Csalhatlan sikerű mindennemű női bajokban, görcsökben, s gyengültségekben. Itt lehetlen érintetlenül hagynom, azon átalános bal­hiedelmet, miszerint a daruvári fürdő csupán nőfürdő. Reám, mint férfira, hasonló jó sikerű volt. ki egész télen át az ágyat nyomván, oda érkeztemkor tagjaimat igen nagy bajjal, s fájdalommal mozgathattam vala de már kilenczedik fürdőre minden idegen segitség nélkül öltözködhettem pedig az­ előtt még nyakkendőmet sem valék képes egyedül felkötni."(Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 11. sz. (1859. márczius 13.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 37-50 °C-os radioaktív gyógyvizét már a rómaiak is ismerték, akik Aqua Balissae néven üdülőtelepülést alapítottak itt. Erre a korra emlékeztet az az előkerült három téglasír, melyet mozaiktördékek, faliképek borítanak. A középkori települést 1334-ben a zágrábi püspökség tizedjegyzéke említi először. A középkorban bencés apátság volt itt, melynek falfestményekkel díszített hatalmas falmaradványait 1777-ben említik. A virágzó település fejlődését a török hódítás törte derékba. A lakosság elvándorlása már a 15. században megkezdődött, majd 1543-tól a teljesen kicserélődött. Az addig zömében katolikus városba nagyszámú szerb ortodox érkezett. A török kiűzése után a határőrvidék települése lett. (forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Daruvár (Horvátország)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1158x726 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet