D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 097-108_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Ujlakiak sírkövei Illókon
B e s o r o l á s i   c í m : Ujlakiak sírkövei Illókon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 9. sz. (1859. február 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pecsét
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bélyegzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Újlaki Miklós (1410-1477)
V I A F I d : 307296098
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Újlaki Miklós sirköve és pecsétje
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A sírkövek, sarcophagok s a természetüknél fogva tartósabb lenmaradásra számított mindennemű siremlékek eleitől fogva a legbecsesebb történetírási segédforrások közé vannak sorozva, mint a mellyek felirataikkal s évszámaikkal az illető kor esemé­nyeire, s szellemére, alkatukkal, 8 készületük mivoltával pedig annak külső miveltségére nézve a legbiztosabb adatokat szolgáltat­ják. Két illy érdekes síremlék rajzát kívánjuk ezúttal az olvasónak bemutatni, mellyek eredetije Szerémvármegyében az illoki (újlaki) minorita rendű szerzetesek templomában találtatik. E két vörös márvány dombormű elseje Újlaki Miklóst, a második, fiát a büszke Lörinczet, az utolsó Újlakit, ábrázolja. Újlaki Miklót, a Hédervári Kont családból eredt macsói bán, Újlaki László fia, szintén macsói bán, erdélyi vajda és bosznyák király, ifjúságát Zsigmond udvarában töltötte s vitézségének már ekkor több rendbeli bizonyságát adta. Később Ulászló által Hunyady János mellé erdélyi vajdává neveztetvén, ennek oldalánál harczolt s az 1442-ki vaskapui fényes győzelemben sem kevés része volt. Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 9. sz. (1859. február 27.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Újlaki család életében végig fontos szerepet játszott különösen két szerzetesrend, a ferences rend és a magyar alapítású pálos rend. Újlakon a 13. század óta működött ferences kolostor, aminek a család akkor lett patrónusa, amikor Kont Miklós, a család őse birtokcserével megszerezte a várat Nagy Lajos idején. Különösen elmélyültek a kapcsolatok Újlaki Miklós idején. Ekkor zajlott a ferencesek reformja, és tört előre a szigúbb obszervánsok ága a minoritákkal szemben. A magyar főurak főleg az obszervánsokat - magyar nevükön cseri barátokat - támogatták, a másik jelentős patrónus Hunyadi János volt, mindketten két-két kolostort alapítottak. 1445 táján vagy nem sokkal korábban alapította a palotai obszerváns kolostort Szűz Mária tiszteletére. 1452 tavaszán már állhatott az épület, mert ekkor kért búcsúengedélyt a rendház számára. 1456-ban itt tartották az obszervánsok generális káptalanjukat. 1522-ben itt öltözött be a rend ruhájába Tomori Pál a későbbi kalocsai érsek. A palotai kolostoralapítás összhangban állhat Újlaki azon 1440-es évekbeli törekvésével, hogy a Dunántúlon önálló fejedelemséget alakítson ki Palota központtal. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Ujlakiak sirkövei Illokon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Újlaki Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 610x1470 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet