D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 037-048_pix_oldal_3_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Batizfalvi gyógyintézete Pesten
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Batizfalvi gyógyintézete Pesten
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 4. sz. (1859. január 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Életmód általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyógyintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szanatórium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészségügyi intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kórház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pest
G e o N a m e s I d : 3046431
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Batizfalvi gyógyintézete Pesten
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az intézet igazgató tulajdonosa s főorvosa dr. Batizfalvi Samu, ki a szükséghez képest egy vagy több segédorvost veend maga mellé, s a háztartást, felügyeletet és rendet illetőleg neje által is készséggel fog támogattatni. A hölgyek a házinevelőné felügyelete alatt és kíséretében végzik sétáikat s napi teendőiket. Az intézet személyzetét kiegészíti : a testgyakorlat tanára a kötszerész, a gazdászati személyzet, férfi és nő-ápolók. Az orthopadiai gyógyítás, ápolás, élelmezés, lakás, szolgálat mosatás fejében a következő dijak vannak megállapítva : közös szobában elhelyezett betegért havonként 50 pft., külön szobát igénylő betegért 80 pft., még azon felül saját felügyelőt vagy külön szolgát kívánó betegért 100 pft. (A bécsi hasonló intézetben ezen árak igy állanak 60; 100; 125 pft). Más nemű betegek kik a baj természeténél fogva rövidebb ideig maradnak az intézetben a fentebbi osztályzat szerint 3-5 ftot fizetnek naponkint. Az intézetben kórtani készítmények, gépek, kötszerek, gipszminták, orthopadiai iratok, fényrajzgyüjtemények lesznek, hogy a tudomány igényeinek is elégtétessék. Az intézet jövőjére nézve örvendetes tudomásul szolgál azon körülmény, hogy az egyetemi tanár urak, a pesti Rókus kórház főorvosai, a gyermekkórházi igazgató főorvos, valamint számos helybeli és vidéki orvos e közhasznú vállalatot már eddig is támogatni ígérték. Az intézet fő pártfogójául, illetőleg tanácsadójául a köztiszteletben álló dr. Balassa János egyetemi tanár ur van megnyerve. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 4. sz. (1859. január 23.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Batizfalvi gyógyintézete Pesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1368x750 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet