D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 229-240_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Asztrakán
B e s o r o l á s i   c í m : Asztrakán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 20. sz. (1858. május 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : piac
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bazár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szórakozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külső teret ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Asztraháni kormányzóság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Asztrakán bazár (piac)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ásztrakan tatárszó, annyit tesz, mint sárkánylak - fővárosa európai Oroszország egyik legdélkeletibb kerületének, Asztrakánnak, melly hajdan tatár királyság volt, 1554-től fogva azonban orosz uralom alatt áll. Asztrakán város fekszik a Volga vizének Seitza nevü szigetén, Európa és Ázsia határán. Fekvése páratlan kiességű. Nyáron a Volgán gőzösön kö­zeledve feléje az utasnak ollyforma látképet mutat, mint Budapest a Dunán Bécs felől érkezőnek. A Seitza szigeten a tatárok az orosz elleni védelemre erősséget épitettek, mellyet ma Kremlnek hinak, s a sziget legnagyobb pont­ját foglalja el s öt kúpos székesegyházával a magas érseki lakkal stb. nagy benyomást gyakorol a szemlélőre. Most egyetlen téglafal keríti, melly ma­ gába zárja a kaukázusi oroszhadsereg és a Kaspitengeri hajóhad fegyverrak­tárát. Nem olly erős ugyan mint volt Szebasztopol s millyen Kronstadt, mind­azáltal fekvésénél fogva hadtanilag fontos pont. Mint legnagyobb hajóhad állomás s hajógyárai által már most is legjelentékenyebb város, az orosz bi­rodalom délkel .ti részén. Ha egykor a Persia és Ázsia fölötti uralomért Oroszország háborút viselend, nagy szerep jut abból e városnak, melly ural­ kodik a Kaspi tengeren. " Forrás: (Vasárnapi Ujság, 5. évf. 20. sz. (1858. május 16.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Asztrakán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1891x903 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet