D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 073-084_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Farsang bolondjai
B e s o r o l á s i   c í m : Farsang bolondjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 7. sz. (1858. február 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : farsang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tánc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farsangi végnapjaira
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ma együnk meg mindent, holnap aztán koplaljunk. Legyünk vigan, kiabáljunk, tánczoljunk, nevessünk három nap és három éjjel; hat hétig azután ráérünk búsulni, böjtölni és - köhögni." Körülbelül ez az értelme a farsang utolsó bohóságainak. Igy is fogták azt fel minden országban s rendesen az ollyan népek, a kiknek legtöbb módjuk van a böjtölésben, vagy legtöbb okuk a szomorkodásra, vigadnak legtöbbet húshagyó kedd éjsza­káján. Az utczák, a köztérek megtelnek álarezos népekkel, kocsik, szekerek megrakodva nymphákkal és görög istenekkel csörtetnek a tarka néptömeg közt, mellyben legföljebb egy-egy rendőr szemé­lye maradt meg józan emberi alaknak; a többi szarvas ördögöt, tarkára festett indiánt, pánczélos lovagot, medvét és oroszlánt, tö­rök basát, chinai mandarint s más furcsa bolondot csinált magából. Parisban régente farsang bolondjainak igen tekintélyes világi ál­lású személyek álezáit választották; a hugonották idejében ronda ördögök társaságában, hugonotta nőknek öltöztek a farsang bo­londjai, azokat gúnyolva hosszú hegyes fökötöikkel, később a legrémségesebb eszméket, magát a döghalált,a himlőt, a cholerát, az influenzát alakozták ki, szeme közé nevetve a halálnak, s még annak a képéből is maskarát csinálva, igy még az orosznak is megvan farsang utolsó napján a maga bolondja; a massliczamedve, azt hordja szánon faluról falura s iszsza a pálinkát víg medve képében." Forrás: (Vasárnapi Ujság 5. évf. 7. sz. (1858. február 14.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az "erkölcsös" 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Farsang
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1833x1140 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet