D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-012_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : 1858. UJ-ÉV NAPJÁN
B e s o r o l á s i   c í m : 1858. UJ-ÉV NAPJÁN
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Linek
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1941
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : kalendárium
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 1. sz. (1858. január 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szilveszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újév napja
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : babona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hagyomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : angyal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nem ollyan rosz ez a világ, mint a millyennek szeretjük mondogatni. Igaz, hogy jobb idő is járhatna ránk; de hátha még roszabb járna? Igaz, hogy az elmúlt esztendő minket sem fürösztött tejbe, nem takargatott bársonyba, de legalább vérbe sem fürösztött, mez­telen sem hagyott. Nem volt ugyan jó vásár, de volt jó termés, s ha gabonánk, borunk ára leszállt, vigasztalhat bennünket az a gondolat, hogy vannak ollyan országok, a hol százezrével éhezik a népség, s meg­köszönné, ha legalább bora búzája volna. Igaz, hogy sokszor porba esett a pecsenyénk, kihullott ke­zünkből a reménylett falat, de vigasztalhatjuk maguakat azzal, hogy kikerült bennünket minden nem reménylett csapás. Mig Európa egyik részén döghalál pusztított, más részét árvizek ron­gálták, a mig Ázsiában siralmas harcz folyik, másutt városokat dönt halomra a földalatti tűz, miknek lakóit a nélkül is eléggé sújtja más földalatti baj; a mig Németországtól Angliáig ugy om­lanak rakásra a leggazdagabb kereskedőházak, mintha azokat is földrengés bántaná, addig mi csak megvoltunk a mi szegény sze­rény középszerűségünkben, s ha nem dicsekszünk is, de legalább nem is koldulunk egyik országról másikra, hogy könyörüljön rajtunk. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 5. évf. 1. sz. (1858. január 3.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ólomöntés szilveszter estéjén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1714x1213 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet