D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pesti megyeház
B e s o r o l á s i   c í m : Pesti megyeház
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Zitterbarth
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1803-1867
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 2. sz. (1861. január 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pesti megyeház
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : igazgatási létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pesti megyeház.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mig a német-szláv tartományokban, a bureaukratia ezen ősi fészkeiben, a kerületi és járási politikai hivatalok legtöbbnyire kibérlett házakba vannak behelyezve, addig Magyarországban, a szabad és önálló helyhatóságok hazájában, minden megyében, a terület nagyságához képest alkalmatos épületek, sőt itt-ott valóságos paloták találtatnak.
...
Pestmegye három utczára szolgáló nagyszerü saját házzal bir, mely épitészeti alakját tekintve, szintén három külön korszakból veszi eredetét. A legrégibb rész a vármegyeház-utcza közepét elfoglaló osztály, azután következik, az ujvilág-utczára szögellő homlokzat; végre a gránátos-utcza belső végén pompázó, s hat korinthi oszloppal ékesitett palota, melyet jelen rajzunk tüntet elénk." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. január 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Pesti megyeháza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pest megye háza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Megyeháza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2320x1545 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella