D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar Akademia palotája, Henszlmann Imre terve szerint
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Akademia palotája, Henszlmann Imre terve szerint
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Henszlmann
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1888
V I A F I d : 51739269
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 37. sz. (1861. szeptember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos akadémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészeti terv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar Akademia palotája, Henszlmann Imre terve szerint.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tudva van, hogy az Akademia palotájának helyéül egy a lánczhid feletti Dunaparton levő üres telek van rendelve, melynek területe 1200 négyszögöl. E tér sokkal nagyobb, mint az Akademia szükségei voltaképen megkivánnák. Innen van az épitési bizottmánynak azon határozata, minélfogva a kiirt programmban megkivánja, miszerint az épület egyik fele az Akademia czéljainak megfelelő palota, másik fele bérház legyen, melynek jövedelme a beleépitendő tőke kamatjait biztositsa. Az épület nagy kiterjedése szükségessé teszi továbbá a megfelelő magasságot; innen van, hogy a programm három emeletesre kivánja emeltetni az épületet, bár e körülmény a palotaszerüségnek némileg hátrányára látszik szolgálni.
Európai nevü archaeologusunk és tudósunk, Henszlmann Imre, összeköttetésbe lépve Gerster és Frey pesti derék épitészeinkkel, a fentebbi feladatot, különösen a belső elrendezést illetőleg, sok szerencsével oldotta meg. Az épületnek megadatott a monumentális jellem. A felosztás főrészei ezek: az előrészben (Akademia helyisége) a földszintet s első emeletet foglalja el az évi nagy gyüléseknek szánt nagy diszterem, a heti ülések kisebb teremé s más oly helyiségek, melyeknek nagyobb magasságra van szükségök. Ezen monumentalis arányoknak megfelelőleg a hátsó részben (a bérházban) a földszint és első emelet helyiségeit szintén oly nagyobb teremek foglalják el, melyekbe a mütárlat, a zenede s más efféle müvészeti vagy tudományos intézetek költöznének át. A második s harmadik emeletek magánház jellemével birnak, mert még az Akademia osztályában is itt vannak elrendezve az akademiai tisztviselők lakásai, - a főhomlokzat kivételével, hol a második emeleten a kisebb termekre osztott könyvtár s e felett a harmadik emeleten, az üvegtetővel ellátott s felülről világitott képtár foglalandnak helyet (biztos kilátások szerint herczeg Eszterházy Pál nagybecsü bécsi képtára.)
Kivülről nem látszik meg az épületen, hol végződik az Akademia osztálya, s hol kezdődik a bérház; ezt csak a belső elrendezés mutatja, mely a két rész között teljes válaszfalat képez, miáltal a bérház egy, az Akademia része két udvart nyer.
Rájövünk végre azon pontra is, mely eddig is élénk viták tárgyát képezé a lapokban s valószinüleg azt képezendi még ezentul is, mig az épités kérdése véglegesen eldől: értjük az épület styljét. Henszlmann e nagyszerü épülethez a 13-ik században gyakorlatban volt franczia csucsives (góth) stylt választá, mely eddig csupán templomokra használtatott, nagyobbszerü polgári épületekre pedig egyátalában lehetlennek találtatott, - minélfogva Henszlmann tervét e tekintetben az épitészek valóságos épitészeti eseménynek tartják. - Nem akarjuk ezuttal az ezen styl czélszerüsége vagy czélszerütlensége körüli vitákat ujra fölmelegiteni, sem az öreg Palmerstonra hivatkozni, ki nem régiben nyilvános parlamenti tárgyalás alkalmával a góth styl felett tört pálczát, - csupán képünkre utalunk, mondván: ime ez azon szemnek tetsző terv, melyet a mi hazánkfia, jeles tudósunk Henszlmann Imre, hosszu tanulmányok és fáradság nyomán a magyar Akademia számára teremtett!" (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar akademiai palota tervei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar akademiai palota tervei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Henszlmann Imre arczképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magyar Tudományos Akadémia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2709x1687 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella