D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A homonnai kastély
B e s o r o l á s i   c í m : Homonnai kastély
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 35. sz. (1861. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Homonna
G e o N a m e s I d : 724627
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zemplén vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A homonnai kastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Zemplénmegyének legregényesebb s legszebb völgyében a Laborcz folyó mellett fekszik Homonna mezőváros...
Maga a város a fél mérföldnyi széles völgynek egyik keskenyebb részén keresztbe fekszik, s az igen tágas főutczája északtól délnek épülve, közepén egy sétatérrel bir, ezen utcza északi végén egy tágas tér megett emelkedik a homonnai régi várkastély, melynek rajzát itt látjuk, s melynek ablakaiból végig tekinthet a szem a tágas utczán, s beláthatja szép vidékét félkör alakjában, közvetlenül átellenben egy oly hármas csucsu hegyet láttatva, mely mintha mintául szolgált volna az ország czimerében levő hármas hegynek, mindjárt mellette a jeszenői várat, azután a barkói hegynyilást, melyen a Laborcz vize Nagy Mihály sik vidéke felé tovafoly, s mely szép hegynyilást mi a tót Dardanelláknak, az alsóvidékiek pedig a tót s orosz krajnya kapujának nevez, s melynek jobb oldalában a barkói várrom látható. - Balra az emlitett szép hegy lánczolat, a Viherlet hegycsucscsal, a völgyön Hazsina, N. Kemencze és Módra helységekkel, özvegy gróf Andrásyné n.-kemenczei nyári kastélyával, s a szalagformában kanyargó Laborczczal.

Képünkön azonban csak a kastély látható, melynél első tekintetre mindenkinek feltünik a kétféle fedél, mint jelképe a megosztozott családok véleménykülönbségének. Azon része ugyanis, mely váralaku, gróf Csáky Antal birtokában, s a franczia fedéllel ellátott része a gróf Vandernáth nemzetség több tagja birtokában van, s bár jelenleg azt a birtokosok egyike sem lakja rendesen, mindazáltal a legjobban van minden részeiben fentartva.
...
A hatalmas homonnai gr. Drugeth nemzetség 1691-ben kihalván, a nőág Leopold királytól a homonnai uradalmat adománykép nyerte, az utolsó Drugethnek egyetlen leánya egy gr. Zichyhez, ennek ismét két leánya egyike gróf Csáky-hoz, másika gróf Vandernáth akkori németalföldi követhez menvén férjhez, akkoron valamint a homonnai uradalom, ugy a kastély is kétfelé osztatott.
Ezen kastélyhoz tartozik két kert, melyek egyike a kastély közvetlen közelében fekszik s bemenete e képen jobbra látható. Egy teljes épségben és diszben fentartott franczia kert ez, sok nyirott, szabályos fasorokkal, fedett menetekkel, egy természetes nyári szinházzal, csupa természetes, azzá idomitott gyertyánfákból, hol a szinpad, a szinfalak s a páholyok mind külön alakulvák, egy 30 lépésnyi átmérőjü gömbölyü termet képező részlettel, melynek ágai fenn öszveérnek, továbbá szép facsoportokkal, és egyes fákkal, melyek közt egy óriási, s pár száz éves krinolinalaku thuja tünik ki, körülete 36 lépésnyi." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Andrássy Sándor kastélya Homonnán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Homonnai Drugethek átalakított várkastélya. (Gróf Andrássy Sándoré)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Humenné - Le manoir Múzeum
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drugeth - Andrássy - Csáky várkastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2761x1350 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella