D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar viselet történetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar viselet történetéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 6. Gyalog katona 1800-1806-ból. - Gránátos 1790-ből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 34. sz. (1861. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyalogság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lőfegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézifegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar viselet történetéből : 6. Gyalog katona 1800-1806-ból. - Gránátos 1790-ből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mult század végével ismét változott a magyar gyalogság viselete, s ismét egy lépéssel lejebb szállitván azt eredetiségéből, a magyar viselet már csupán csak a lábakra szoritkozott.
Mellékelt képünk második alakja 1790-ből egy gránátost ábrázol, czopfos hajporos fejét sajátságos alaku fekete föveg födi; elől rézlemezen az uralkodó nevének kezdő betüjével s balfelől feketesárga rózsával. - Nyakát fekete nyakkötő, felső testét tökéletesen kifejlődött hajtókás fehér frakk, egy sor gombbal födi; lábain magyar szük kék nadrág és fekete fénymázos topán. Fegyverzete szuronyos hosszu puska, rövid rezes görbe kard és szuronytok, mely derekáról fehér szijon függ. - Hasonló szijon jobbról töltény táska, balján pedig keresztben borjubőr táskája és köpenye látható.
Az első alak szintén magyar gyalog katonát állit elő 1800-1806-ból. Czopfos fejét fekete-sárga dragonyosféle fekete vassisak födi, rézlemezekkel és pikkelyes lekötővel diszitve, elől-hátul ellenzővel ellátva, fehér frakkja hasonló az előbbihez, hajtókával, mely az ezred szineit képviselé. - Itt fordulnak elő először az ugynevezett "medvetalpak" a kéz hajtókáján, a mi most is a magyar ezredek egyik ismertető jele. Továbbá kékszinü magyar nadrág és fekete topán. A nadrág zsinórozások oldalt és elől kis vitézkötésekkel fekete-sárga zsinórból. Fegyvere szuronyos puska, de a kard már hiányzik, csupán szuronya függ bal oldalára fehér szijon, jobbra pedig tölténytartója. - A borjutáska, és köpeny már a vállakra van erősitve, és már a hátán viseli, mint ma is szokás." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar viselet történetéből 3. Gyalog katonák. 1606-ból. 1703-ból.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hadiviselet a XVIII. század elejéről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Huszárok a 18. század utolsó harmadában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viseletek a XVIII. század elejéről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar viselet történetéből : 5. Gyalogsági tiszt 1748-ból - Gyalog közvitéz 1756-ból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1500x1888 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella