D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Vatikán Rómában
B e s o r o l á s i   c í m : Vatikán Rómában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 28. sz. (1861. július 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyházak, egyházpolitika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pápai udvartartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Róma
G e o N a m e s I d : 3169070
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vatikán
G e o N a m e s I d : 3164670
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Vatikán Rómában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "...Kedves szolgálatot vélünk cselekedhetni olvasóinknak, ha rajzban ugy; mint leirásban bemutatjuk a pápák nagyszerü lakását, mely egyuttal a katholikus világ legfőbb egyházi hatóságának széke, s a müvészet legdicsőbb temploma az összes ismert világra nézve. A mi fenséges remekmü az ókorból s a müvészet aranykorából napjainkig fenmaradt, azt a Vatikán falai közt nagyrészt egyesitve szemlélhetjük; szintugy könyvtára a tudománybuvárokra nézve kimerithetlen aranybányául szolgál.
A pápai palotát egész roppant kiterjedésében egyszerre áttekinteni csaknem lehetetlen, mert nem egyes épület az, hanem több, különböző stylü és nagyságu palotáknak egész sora. Három emeletsorban magában foglal nagyszámu csarnokokat, termeket, diszszobákat, kápolnákat, pitvarokat stb.; e mellett huszonkét udvara és több mint kétszáz lépcsőzete van. Képünk a Vatikánnak a Sz.-Péter temploma felőli részét mutatja." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. július 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a Vatikánból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A vatikáni könyvtár Rómában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vatikán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Érszegi Márk Aurél: Vatikán: város a dombon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : S. Russell Forbes: Rambles in Rome : S. Peter's and the Vatican
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2197x1622 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella