D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Somssich Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Somssich Pál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 13. sz. (1861. márczius 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Somssich Pál (1811-1888)
V I A F I d : 72236097
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Somssich Pál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Magyarország kitünőbb államférfiainak egyike Somssich Pál, a somogymegyei birtokos, a magyar közélet egyik régi, edzett bajnoka. Az 1848. előtti magyar közigazgatásban tényleges résztvevén, nevét az ország és megyék termeinek küzdelmeiből is régen ismerjük. Egyik zászlóvivője volt ő is a hajdani konservativ pártnak, mely az igaz, hogy népszerűséggel az országban nem birt, de, ha igazságosak akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy midőn minden elveszettnek látszott, épen e pártnak tagjai tartottak meg kebleikben legtöbb hitet és reményt, s - talán mert helyzetök másokénál kedvezőbb vala - ők fejtettek ki legnagyobb erélyt, tevékenységet, tapintatot hazánk ős jogainak visszaszerzése körül. Nem akarunk most e férfiak vak bámulóinak sorába állani, kiket hajdanában vajmi ritkán éljeneztünk meg, de arról meg van már ma győződve mindenki, hogy a konservativ pártot az 1849. évi események következményei épen oly fájdalmasan lepték meg, mint a szabadelvü párt bármely hazafias érzelmü tagját.
Somssich Pál egyike volt az elsőknek, ki a dolgok szomoru uj alakulása idején, az ősi jog és törvény érdekében szót emelt s könyvet irt: "Magyarország és királyának törvényes jogáról", mely ugyan falra hányt borsó vala, de melynek czélját, igazságát már mai napig is fényesen igazolá az idő. Ő volt az, ki a lefolyt évtizedben, a hol szerét tehette és czélszerünek látta, fölhasznált minden alkalmat, hogy a nemzet eltapodott, törvényes igazainak az elhatározó körökben s Európa szine előtt érvényt, elismerést szerezzen s örömmel emlékezünk számos bátor és határozott czikkeire, melyek ez irányban és szellemben a külföld és Bécs hirlapjaiban napvilágot láttak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. március 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Somssich Pál (Sárd, 1811. jan. 13. - Bp., 1888. márc. 5.): politikus, publicista. ~ Miklós fia. Jogi tanulmányok után Somogy vm. jegyzője és 1834 - 44-ben ogy.-i követe. Ezután helytartótanácsos, 1847 - 48-ban Baranya vm. követe. Dessewffy Aurél, majd Széchenyi híveként a "fontolva haladó" konzervatív irányt képviselte. 1848-ban visszavonult, az abszolutizmus idején viszont konzervatív részről az ország önállósága mellett foglalt állást és Deákhoz közeledett. Több országos és Somogy vm.-i vállalkozásban (biztosító, vízszabályozás stb.) vitt vezető szerepet. Az 1861-i és 1865-i ogy.-en Deák politikája mellett lépett fel. 1867 után a képviselőház alelnöke, majd 1869-től 1872-ig elnöke, a fúzió egyik előmozdítója. Utóbb azonban Tisza politikája ellen fordult Apponyi Albert pártjának tagjaként. - F. m. Magyarországnak és királyának törvényes joga (Bécs, 1850); Az 1869 - 72. országgyűlés képviselőházának működése (Pest, 1872).
(Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990, https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC13280/14017.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar írók élete és munkái : Somssich Pál (sárdi)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Somssich Pál (1811-1888) politikus, publicista, a képviselőház elnöke portréja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A saárdi Somssich család
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Somssich Pál (1811-1888) politikus, publicista, a képviselőház elnöke portréja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jankó János: A képviselőház elnöki széke 1869-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1427x1635 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella