D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_08_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Batthyány Lajosné kastélya Dákán
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Batthyány Lajosné kastélya Dákán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-08-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 11. sz. (1861. márczius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : udvarház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hintó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Veszprém megye
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dáka
G e o N a m e s I d : 1185241
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Batthyány Lajosné kastélya Dákán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Azon szomoru idők után, midőn honfitársaink a hazától távol bujdostak, midőn ősi birtokaik elkoboztattak, a legtiszteltebb honleány, gróf Batthyány Lajosné is külföldön hordozá több évig magával a legnagyobb fájdalmat, mely nőt s honleányt érhet. Visszatérve hazájába, üdvözült férje gyönyörü birtokát, Ikervárt (Vasmegyében) idegen kézen találta. A főváros nagyon is fájdalmas emlékeket újitott föl szivében, magányt keresett, hogy azt a sok mindenfélét - mint mondani szokta - mi szivét sebzé, ne lássa, hogy egyedül kedves családja körében zavartalanul élhessen hazája föltámadása reményének. - Dáka (Veszprémb.) akkor a nemzeti szinház egykori intendánsának, Festetits Leo grófnak tulajdona, s eladó volt. A szép jószágot a szomszéd Pápa s egész Veszprémmegye kimondhatlan örömére gróf Batthyány Lajosné vette meg, s azóta mint a vidék szelid nemtője, napjait többnyire a kellemes Dákán tölti.
...
Ugy hiszszük, hogy minden magyarnak kedves dolgot teszünk, midőn az első magyar miniszterelnök özvegyének lakhelyét mutatjuk be e lap olvasóinak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az épületről az első írásos emlékek 1800-ból valók, később ezt az épületrészt bővíttette, korszerűsíttette ifjú Nádasdy Tamás s a kastély 1820-ban nyerte el ma is látható formáját. A Nádasdyak után a Festeticsek birtokához tartozott, majd 1858-ban vásárolta meg a svájci emigrációból hazatért özv. Batthyány Lajosné. A grófné emlékszobát alakíttatott ki a mártírhalált halt miniszterelnök emlékére. A kastélyt 1942-ben Veszprém Vármegye vette meg és az épületben 1949-ben nyílt meg a szociális otthon. (Forrás: Dáka község honlapja, daka.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dáka község honlapja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A dákai intézmény története
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Festetics-, majd Batthyány-kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Batthyány Ilona kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Zichy Antónia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Gróf Batthyány Lajosné, Zichy Antónia grófnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2275x1669 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella