D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_54_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Saint-cloudi várkastély
B e s o r o l á s i   c í m : Saint-cloudi várkastély
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 47. sz. (1855. november 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Saint Cloud
G e o N a m e s I d : 2981041
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Saint-cloudi várkastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Saint Cloud régi eredetü, csinos falu, Párishoz közel a Szajna folyó partján fekszik, gyönyörü ligetkerttel s ékes vár palotával, melly történeti nevezetességgel bir. Épült 20 egész évig - 1660-tól egész 1680-ig. Belsejében több termek léteznek, mesével határos fénynyel ékesitve, illyen a Marsterem, mellynek falai nagy ritkaságu királyszönyegekkel (Gobelin) vannak bevonva, melly szönyegeket egyedül Párisban készitik, itt is a kincstár költségén, a kereskedésekbe nem jutnak soha, mert drágaságuk miatt egyedül fejedelmek lakait ékesithetik csak. Illy szönyegekkel egyedül ajándékkép szoktak kedveskedni a franczia uralkodók más országok fejedelmeinek. Nevezetes még a játékterem, mellyben azon rakmülap (mozaik) látható, mellyet XII. Leo pápa ajándékozott a franczia királynak. A várkastély ligetkertje egyike az e nembeli ritkaságoknak, ugrókutai és mesterséges vizesései páratlanok a világban. Saint Cloudban öletett meg III. Henrik franczia király Clement Jakab által. Később Mazarin bibornok vette meg. I. Napoleon itt kezdte politikai pályafutását. A várkastély, mellynek balszárnyát képünk mutatja, kedvencz mulatóhelye volt. X. Károlynak és Lajos Fülöpnek, valamint a mostani császár is itt szokta tölteni a nyári napokat. Az angol királynő a mult nyáron Francziaországban tett látogatása alatt szintén e palotába szállt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. november 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Saint-Cloud: város Seine-et Oise francia départementban, 2 km.-nyire Sévrestől, a Szajna bal partja fölött emelkedő 30-90 méter magas fensíkon és annak lejtőjén, vasút mellett, (1891) 5660 lak., porcellángyártással. S. a párisiak egyik legkedveltebb kiránduló helye a részben beépített Montretout és az egykori császári parkja miatt, amelyet vizesések, vizi játékok és szobrok ékesítenek. Szép román ízlésü templomát 1865. Delarue tervei szerint építették. S. Novigentum nevü gall-római helység volt, midőn 532. a merovingi szt. Klodoald, Klodomir fia, remeteként ide menekült. III. Henriket 1589. itt gyilkolták meg, midőn Párist ostromolta. E gyilkosság szinhelyén építette 1660. XIV. Lajos Mansart és Lepautre által testvére számára azon kastélyt, amelyet későbben megnagyobbítottak és XVI. Lajos neje Mária Antoinette számára megvett. E kastélyban tartotta üléseit az ötszázak tanácsa, midőn Napoleon brumaire 18. a direktoriumi kormánynak véget vetett. Napoleon utódai itt laktak. Napoleon 1810. itt tartotta menyegzőjét Mária Lujzával. X. Károlyt 1830 jul. 24. itt irta alá azon rendeleteit, amelyek bukását okozták, végre III. Napoleon innen üzente meg Poroszországnak a háborut. 1871 jan. 28. a német hadak fölégették. Orléansi Fülöp s Égalité Fülöp itt születtek. (Forrás: A Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Saint-Cloud
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Château de Saint-Cloud
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Château de Saint-Cloud
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A chambordi kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2619x2110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella