D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_53_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Temetés a tengeren
B e s o r o l á s i   c í m : Temetés a tengeren
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 46. sz. (1855. november 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : temetkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyászszertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : matróz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csónak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengerészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Temetés a tengeren.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A természet egyszerüsége rejté a nagyszerüséget. Mi egyszerü a tenger egyforma, végtelenül elnyuló sikja, s felette a tiszta kék ég - s mégis képzelhető-e e képnél valami nagyszerübb, melly inkább emelné a lelket? a tenger pillanatára a végtelenség gondolata ébred fel az emberi lélekben, s ugy tetszik előtte, mintha képes volna felfogni az örökkévalóságot. Könnyen megérthető, mért ragaszkodik a tengerész olly igen hullám hazájához. Kinek lelke e nagyszerü képekkel megbarátkozott, az a szárazföld szük körében nem fogja többé fellelni magát. S mi felséges is lehet az, midőn egész élete folytonos küzdés levén a viharok, vészek ellen, magát minden pillanatban nagyszerü hősnek tudja, kinek szivét ezernyi küzdelmek közt soha nem közelitette meg a félelem - s hidegvérüleg pillant le a halál torkába, melly a hullámok zajából szüntelen feléje tátong. - Született a tenger partjain, gyermekszive alig volt elég befogadni azon vágyakat, mellyek őt túlragadták a láthatáron, melly felől a hullámok közeledtek szakadatlanul tolongva egymás hátán és a hova ismét visszahömpölyögtek, ha a szél fordulata ugy hozta magával. Elhagyta édesanyját s később kedvesétől is megvált, a tengeren tölté napjait, alig látva szeretetteit esztendőben egyszer, kétszer. Azután fia is elment vele, aztán unokája is s végre ott voltak egész családjának férfi tagjai; boldogan folytak napjai, élete a legfelségesebb költészet, egy soha ki nem fogyó dal, mellyet az orkán vett ki ajkán, hogy tovább mondhassa, s ha ez elhallgatott ő folytatá tovább. Ha hajótörés, tengervész oltja ki életét, mi hősi nagyszerü véget ért! s ha nyugágyán lepte meg a csendes halál, mi nagyszerü leend temetése, egy holdvilágos éjen elmondják felette a szokásos imát, vagy ha sikerült felvergődnie magasabb rangfokozatra, koporsóba zárva hidegült tetemeit dereglyékre teszik, miközben a hajó vitorlái bevonatnak, a legénység az árboczokra áll fel s gyászének kiséretében eleveznek vele a nagy hajótól némi távolságra, itt elmondja felette a pap magasztosult ihletséggel az utolsó imát, aztán leeresztik koporsóját a tenger mélységébe. Emléket nem állithatni sírja fölé, azért iparkodott ugy élni, hogy emléke ne kőben, hanem embertársai szivében maradjon fenn. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. november 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona: Temetkezés
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Burial at sea
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2686x1872 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella