D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_37_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A csin császár
B e s o r o l á s i   c í m : Csin császár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 31. sz. (1855. augusztus 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hszien-feng (1831-1861)
V I A F I d : 31060596
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század közepe
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A csin császár.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A csin (chinai) császár, kinek rajzát mai lapunk mutatja, a világ legnagyobb birodalmának ura. Kétszáz ötvenezer négyszögmérföldnyi téren, háromszáz millió alattvaló vakon engedelmeskedik szavának , de neve mig él titok , mit kimondani nem szabad, s a ki tenné, kinosan lakolna csacskaságáért. Csak ha hült tetemeit a császári sirboltba takaritották, ha életrajzát s uralkodásának történetét a birodalom történetirói megirták, akkor értesül nevéről az ország és utókor. - A mostani császár atyja Taokuang volt, kiben a keresztény hit terjesztők sok tekintetben kegyelőjöket vesztették.
Mint birodalmának, ugy hatalmának korlátai is felette tágak, s ezredéves törvényeken, megrögzött szokásokon s vallási könyveken kivül, mi sem gátolja akaratának vagy szeszélyének kivitelében.
Alattvalói nemcsak fejedelmöket, de közös atyjokat tisztelik a császárban, meg lévén győződve, hogy valamint a gonoszakat fenyiti, az engedetleneket megbünteti, ugy nem csak részrehajlatlan igazságot szolgáltat a perlekedőknek, de folyton felügyelve alattvalóira, mindazokat, kik mint katonák, államférfiak , tudósok vagy egyszerű polgárok kiszabott hatáskörükben magukat kitünteték, megjutalmazandja; s valóban nem ritka példa, hogy a nép legalsóbb osztályaiból származott férfiak, erény, jeles tehetség és ipar által a fejedelem figyelmét magukra vonván, legfényesebb hivatalokra emelkedtek, s a legnagyobb kitüntetés jeléül pávatollal megajándékoztattak.
Utódját a császár maga választja fiai vagy rokonai közül, miért a fejedelmi herczegek kitünő nevelésben részesülnek, mert régi szent könyvek azt tanitják, miszerint nem lehetne eléggé mivelni azok értelmét és kedélyét, kiket a világ szellemének, az istennek akarata embertársai fölé uralkodókul rendelt. Ha a császár rokonai között alkalmas utódot nem vél találhatni, mi sem gátolja , hogy bárkit, a kit érdemesnek tart, utódjává nevezzen. - Régente ez gyakrabban megesett, de ujabb időben, meglehetősen kijött divatból.
Nem csak a katonai, polgári s egyházi méltóságokat osztogatja, de mint a vallás legfőbb papja, fel van jogosítva, a jeles honfiakat a szentek, vagy mint a csinaiak nevezik, a meztelen lelkek sorába iktatni s imádtatásukat elrendelni. - Felségi jogaihoz tartozik a tartományok, városok, falvak neveit megváltoztatni, az udvariasság szabályait megállapítani, s a régi irásjegyek helyett ujak használatát behozni.
Czime minden keleti képletes szólásmódot tulhaladó , földurának, ég fiának, a nap bátyjának . királyi palotának, ezeréves legszentebb császárnak czimeztetik. Midőn magánbeszédben magáról szól Ngo szóval él, mi ént jelent, - de ha a trónról szól, akkor azt mondja Tsin - mi szinte én-t tesz, de melly szóval csak a császárnak szabad élnie. Imádáshoz hasonló tiszteletben részesül, minden szava mennyei parancs, mit arany betükkel jegyeznek fel az évkönyvek selyem lapjaira, - az ország nagyai, sőt a császári család ivadékai is, csak féltérdre ereszkedve szólhatnak a császárral.
Peking fővárosában lévő pazar fényüzéssel és keleti pompával diszesitett palotában lakik, nejeivel s gyermekeivel. - Első legkedvesebb neje császárné, három más neje királyné czimmel él, többi kedveseinek száma határozatlan.
Öltözete hosszu csin szabásu kabátból, s rövidebb, a legdrágább szőrmével bélelt zekéből áll, - szine setétkék, rendesen a legfinomabb habos selyemből készül s aranynyal, drágakövekkel pazarul van kirakva, fövege karmazsin selyem, fekete nyuszt prémmel, mellyet a legfőbb hatalom jeléül három pávatoll ékesit. - Óriási gyöngyök sora lóg nyakáról, mellyek egye kis királysággal felér. Királyi széke elefántcsont és aranyból van mesterségesen kirakva, sárkány- s oroszlánfejekkel kiczifrázva, ezen ülve fogadja a főurak hódolatait, az adófizető tartományok küldöttjeit s a külföldi nemzetek követeit. - Minden rendelet a császár nevében adatik ki s nyolcz hüvelyknyi nagyságu pecsétjével megerősittetik, melly fekete jaspisból készül, mit senki másnak nem szabad pecsétnyomónak használni. (Dr. Hegedüs.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. augusztus 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Xianfeng Emperor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kínai császár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kína császárainak listája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Csing-dinasztia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csu-szi, az özvegy khinai császárné : Khinai rajz után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1050x1475 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella