D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tisza-áradás az alföldön
B e s o r o l á s i   c í m : Tisza-áradás az alföldön
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 19. sz. (1855. május 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagy-Alföld
G e o N a m e s I d : 676770
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tisza
G e o N a m e s I d : 720405
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1855
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tisza-áradás az alföldön.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ujbecséröl érkezett legközelebbi tudósitások szomoru képét festik azon bánáti vidékeknek, mellyeket a legujabb Tisza­áradás okozott. Ugyanis mintegy 2 hét előtt a török-kanizsai töltést olly hirtelen és váratlan szakitá át a dühöngő folyam, hogy pár óra alatt 20 - 24 óra alatt pedig 100 öl hosszaságu rést csinált hullámainak , mellyek roppant sekességgel zúdultak a bánáti lapályos tájékra, sok helyről elüzvén a lakosokat. Eddigelé mintegy 60,000 hold bevetett szántóföld s 42,000 hold kaszáló rét van viz alatt, mellynek mélysége többnyire 1/2 de igen sok helyütt egy ölesnél is több. Annál szomoritóbb ezen állapot, minthogy régi tapasztalás szerint a Tisza vize májusban rendesen növekedni szokott, s igy nem igen van hozzá remény, hogy egy hamar megmenekülhetnek az elöntött földek dulongó vendégöktöl; ez idei aratásról és kaszálásról pedig szó sem lehet. Pár nap óta rést keres magának az árvíz Becse és Beodra között is s ha tultehet a megfeszitett emberi erőn, akkor aztán még sokkal több bánáti föld fog uszni, s a mélyebben fekvő helyek évekig sem szabadulhatnak a befészkelődött elemtöl.Ujbecséröl érkezett legközelebbi tudósitások szomoru képét festik azon bánáti vidékeknek, mellyeket a legujabb Tisza­áradás okozott. Ugyanis mintegy 2 hét előtt a török-kanizsai töltést olly hirtelen és váratlan szakitá át a dühöngő folyam, hogy pár óra alatt 20 - 24 óra alatt pedig 100 öl hosszaságu rést csinált hullámainak , mellyek roppant sekességgel zúdultak a bánáti lapályos tájékra, sok helyről elüzvén a lakosokat. Eddigelé mintegy 60,000 hold bevetett szántóföld s 42,000 hold kaszáló rét van viz alatt, mellynek mélysége többnyire 1/2 de igen sok helyütt egy ölesnél is több. Annál szomoritóbb ezen állapot, minthogy régi tapasztalás szerint a Tisza vize májusban rendesen növekedni szokott, s igy nem igen van hozzá remény, hogy egy hamar megmenekülhetnek az elöntött földek dulongó vendégöktöl; ez idei aratásról és kaszálásról pedig szó sem lehet. Pár nap óta rést keres magának az árvíz Becse és Beodra között is s ha tultehet a megfeszitett emberi erőn, akkor aztán még sokkal több bánáti föld fog uszni, s a mélyebben fekvő helyek évekig sem szabadulhatnak a befészkelődött elemtöl. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. május 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Tisza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Plohn József: Mártélyi Tisza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2697x1419 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella