D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lord Palmerston
B e s o r o l á s i   c í m : Lord Palmerston
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 9. sz. (1855. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Palmerston, Henry John Temple (1784-1865)
V I A F I d : 51698419
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lord Palmerston.
Angliának nincs most népszerűbb fia, kire közelben s távolban több szem volna függesztve, mint azon státusférfiu, kinek arczképét mai számunk nyujtja olvasóinknak. A brit birodalom jelenlegi miniszterelnöke, kinek egész neve Henry John Temple, viscount Palmerston, 1784. oct. 20-dikán született, a hires angol diplomata és politikai iró Sir William Temple családjából, ki 1698-ban halt meg. Ennek méltó ivadéka lord Palmerston, kinek életéből néhány főbb pontot akarunk megérinteni.
... Tudományos tanulmányait Edinburg éa Cambridge egyetemein végezvén, már 21 éves korában (1805.) választották meg az alsóházba képviselőnek, hol hamar magára vonta a figyelmet, ugy hogy nemsokára államszolgálatba alkalmazták a szép tehetségü fiatal státusférfiut s több egymásra következett minisztériumban államtitkár volt a hadügyi osztályban. Eleinte a tory-párthoz tartozott, de 1828-ban a reformerekhez szított, mig utóbb egészen a whig-párthoz tért által.
...
Midőn 1830-ban a kormányt kezökben tartó toryk megbuktak, whig minisztérium állott elő, hol Palmerstónnak jutott a külügyi tárcza. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. márczius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stock Photo - Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1551x1862 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella