D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Attila
B e s o r o l á s i   c í m : Attila
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 6. sz. (1855. február 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Attila (Hun Birodalom: király) (406-453)
V I A F I d : 84043073
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 6. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Attila.
A nagy világhódító, a nagy hún király arczképét nyujtjuk olvasóinknak, ki ezernégyszáz évvel ezelőtt élt a Duna és Tisza partjain, kihez olly örömest köti a néphit mai napig is a magyarok ősi hagyományait, s kinek emlékét ujra fölelevenité köztünk egy franczia történetiró remek munkája, melynek magyar kiadását minap jelentettük.
Csodálkozva fogja nézni képünket, ki e munkát s benne Attila rajzát olvasta. Mert vajjon ki ismerne e képre midőn Thierry munkájában (Szabó Károly fordítása szerint) ezeket olvassuk:
A történetirat Attiláról olly képet hagyott reánk, melly után ezen hires barbárt igen pontosan elénk állithatjuk. "Alacsony termetü, széles vállu, nagy fejü , apró mély szemü, ritka szakállu, lapult orru s arczszine szinte fekete volt. - Természete szerént hátravetett feje nyugtalanul s kiváncsian körülhordott tekintete , tartásának némi daczos és parancsoló kifejezést adott."
"E volt a férfiu, mondja Jornandes, kit örömest idézünk, mert gyermetegen visszaadja a góth nemzeteknél fönmaradt benyomásokat, e volt a férfiú, kire a végzet bélyegét ütötte, ki a népek rettentésére s a világ renditésére született." Ha valami fölingerelte, arcza elkomorult, szemei szikráztak; a legelszántabbak nem mertek haragja kitörésével daczolni. Szavait sőt tetteit is bizonyos hatásra számitott nyomatékosság bélyegezte; fenyegetni csak rettentő kifejezésekben szokott; ha dult inkább azért dult, hogy romboljon, mint hogy raboljon; ha ölt csak azért ölt, hogy ezer meg ezer temetetlen hallottat hagyjon az élőknek látmányul. E mellett azokhoz, kik tudtak hódolni, nyájasnak, kérelemmel engesztelhetőnek, szolgái iránt nagylelkünek s alattvalóival szemben feddhetetlen birónak mutatkozott, Öltözete egyszerü, de nagyon tiszta, élelme hus volt füszer nélkül s ezt fatálon hordták elé, általában szerény és mértékletes életmódja ellentétben állt a fényüzéssel, melylyet magakörül kifejtve látni szeretett. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. február 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Attila az európai hunok utolsó és leghíresebb fejedelme. Az időszámításunk szerint 406 körül született Mundzsuk fiaként, aki a magyar mondákban Bendegúz néven szerepel. Attila kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig. Birodalma Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedt.
Mind a Kelet-, mind a Nyugatrómai Birodalom rettegett ellenfele volt. A Balkáni térséget kétszer is megszállta, s a második elfoglalásnál magát Konstantinápolyt is körülzárta. Nyugaton egészen Orléans-ig menetelt. A fővárosából, Ravennából űzte el III. Valentinianus nyugatrómai császárt 452-ben. Bár a birodalma vele elenyészett és maga után szinte semmit nem hagyott, Európa történelmének legendás alakjává vált.
Leginkább Nyugat-Európában a vad barbárság szimbóluma lett, míg egyes történetírók nagy és nemes uralkodóként említik. Három viking sagában is fontos szerepet játszik. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Attila hun király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Than Mór: Attila lakomája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Raffaello: Attila Róma előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1829x2591 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella