D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0233.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Drugeth György síremléke a nagyszombati Szent Miklós plébániatemplomban
B e s o r o l á s i   c í m : Drugeth György síremléke a nagyszombati Szent Miklós plébániatemplomban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : márvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Drugeth György (1583-1620)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nagyszombat
G e o N a m e s I d : 3057124
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A primások síremlékei igen hasonlók valamint a főalak elhelyezésére és ruházatára, ugy dagályos felirataikra nézve is; ezektől eltér Drugeth emléke, mely Pálffy, a győri hős pozsonyi síremlékén látható fegyverzetének összehasonlitása miatt is érdekes. Különben az egésznek elrendezése oszlopos fülkében eszméjét adja annak, hogyan vannak szerkesztve a primások sírkövei. Az itt eltemetett Drugeth Györgyről Nagy Iván "Magyarország családai stb." munkájában, többnyire Wagner "Collectanea genealogica" stb. III. Decasa után ezt olvassuk:
III. György fiatalságában Bocskay részén állván, a vallás-szabadság buzgó védője volt. Nótát kapván, miután 1610. Pázmán befolyása őt katholika vallásra térité, és Zemplénmegye főispánja (kir. komornokmester, országbíró stb.) lett, hatalmas ellenkezőjévé vált előbbi elveinek, heves védője uj vallásának. 1611-ben többekkel szövetkezve a bécsi békekötés lerontására, az erdélyi fejedelem hatalmát megtörendők. Forgách Zsigmond alatt Erdélyre törtek, de Bethlen Gábor által tökéletesen megverettek. 1619-ben Lengyelországban Rákóczy Györgyöt megtámadta, és Homonna körül megverte; de Rákóczy későbben szintén győzelmet vett Drugethen, és őt Lengyelországba visszaüzte, hol 1620-ki junius 21-én, kora 37. évében halt meg. Eltemettetett Nagyszombatban. ...
A felfegyverzett alak. az akkori divat szerint, nem mint meghalt fekve, hanem állva, és mintegy tánczmesteri mozdulatban van ábrázolva, fején a többi levágott hajazatból csak egy középső üstök emelkedik, arczvonásai egyéniek ugyan, hanem művészeti érték nélküliek, mellét pánczél, vállait vasvédek födik; ily védek láthatók felső és alsó karján, és felső czombján is, de könyökén, térdén és alczombján nincsen vaslemezvéd, visel nem egészen testhez tapadó nadrágot, nem egészen térdig érő bő csizmába dugva. Jobbja kormánybotot tart, balja kardja markolatát fogja. Térdig érő köntöse csaknem egészen a pánczéljával és felczomb védjével van eltakarva. A pánczél fölötti elébb divatos köpeny vitéz-övvé (Schärpe) zsugorodott össze. A czímerpais három csatot hordó pólyával van osztva, mely fölött négy, alatt három rigó (merlette) jelenik meg.
Ezen emlék szobrászati munkája alig sorolható a jobbak közé, a hanyatlás és a rosz jezsuita ízlés már nagyon észrevehető azon. A fegyverzés tekintetében érdekes észrevenni, hogyan tette le a régibb vasember egymás után védő vaslemezeit. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Katolikus Lexikon: Drugeth György
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Homonnay Drugeth György szobra. A homonnai templomban levő siremlékén.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pálffy szobra : A pozsonyi Szent Márton dómból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 897x1916 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella