D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0226.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Nagyszombat címere
B e s o r o l á s i   c í m : Nagyszombat címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nagyszombat
G e o N a m e s I d : 3057124
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Igen sajátos Nagyszombat czímere, t. i. egy szerencsekerék (Glücksrad, rota fortunae, rota fatalis, rota nativitatis nostrae, roue symbolique, roue de fortune). ... Az ó-keresztyénség a kerék képét nem használta, de használták újra a XII. század óta, melyben legelőször előfordul a landsbergi Herad "Hortus deliciarum" czimü kéziratában, mely Strassburg legujabb ostromlásában elégett. Itt maga a szerencse istennője a kereket forgatta, melynek legmagasabb tetején király ült, jobb oldalán felszálló, balján lebukó, lenn pedig földön fekvő alak volt ábrázolva. Rendesen ezen alakok mellé ily felirat jelenik meg: Regnabo (Spes); Regno (Gaudium); Regnavi (Tiinor); Sum sine Regno (Dolor).
Azonban a keresztyénség itt nem állapodott meg, hanem a kereket más emberi viszonyok jelképéül, nevezetesen mozgását a korok fejlődésének jelképezésére használta, s itt többnyire négy felszálló, három leszálló kort vett fel, pólyás gyermekét, fiúét, fiatalét, férfiét, koros férfiét, aggastyánét és haldoklóét.
Végre a sorsot összekötötte a felsőbb gondviseléssel, melyben már nem Fortuna asszony, hanem Krisztus igazítja a kerek forgását; és ilyen értelmű a nagyszombati czímer-kerek, melyről igy szól Heider:
A keresztyén szellemben átalakult szerencse-kereknek legjelentékenyebb példája, melynek képe e szellemnek teljes világos magyarázata miatt, joggal e nemü ábrák élére állitható; a XIII. század második feléből származó nagyszombati szerencsekerek S. M. CIVIVM DE ZVMBOTHEL felirata még ki van egészitve e szavakkal: CVM ROTA FORTVNE, s ez bizonyitja, hogy efféle kerekek is, ámbár nem a szó legszorosabb értelmében, még a szerencsekerekek sorába tartoznak. Közepén a megváltó keresztnimbusos fejét látjuk e felirattal: ET DEVS EN ROTA, e fölött a küllők közt, melyek a külső kört a belsővel oszlopkák alakban összekötik, jelenik meg az A és W betű, és lejebb, ugyanis a küllők közt jobbra félhold, balra nyolczágu csillag. A magyarázat, világos. Az élet változatosságának szilárdan álló középpontja Krisztus (et deus in rota), ő mindennek kezdete és vége (A és Ω); a kerek fel- és alászállása (nap és hold, a csillagot inkább napnak kell tekinteni) az ő akarata szerint, isteni rendelete értelmében történik. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Nagyszombat
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagyszombat címere
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szülővárosom, Nagyszombat címere (vers)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagyszombat címere a templom bejárata felett
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horovitz Adolf: Nagyszombat : Főtér a városi toronynyal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 756x742 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella