D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0173.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Wolfgang Kögl síremléke a pozsonyi Dómban
B e s o r o l á s i   c í m : Wolfgang Kögl síremléke a pozsonyi Dómban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : későbbi másolat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gipsz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kögl, Wolfgang (15??-15??)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kögl.
Két karyatid közti képtáblán a feszület lábánál négy férfi és négy női alak térdelve, a háttéren város lapos reliefben, a magasban angyalok; egyikök jobb oldalán táblát tart...
...a későbbi középkorban és ezután is a sirkövek főtypusa a halottnak és családjának imádkozása a feszület lábánál. De másrészt fölötte érdekes ... itt polgári viselete igen jellemzőleg van előadva. ... Mesteri a férfiak arcza, egyéniségének visszaadása, a fátyolozott nőknél ezt kevésbé lehetett elérni; de a fiatal gyermekeknél ismét a gyermeki physiognomia remekül van előadva. Van itt is a háttéren tájkép (a mester alkalmasint Jeruzsálemet akarta ábrázolni), de az alakok vetett árnyéka nem esik oly nagy távolságra, mint az előbbi képen. A családi czímer áll növekedő oroszlánnal koronázott rostélyos sisakból; ez alatt a czímerpais ugyanis ágaskodó kettősfarku oroszlánt mutat, ki jobb előlábában tárgyat tart, mely leginkább világitó tengerparti toronyhoz hasonlit. E táblának, mint jeles műnek, gypszöntvényét szintén nemzeti Muzeumunkban őrzik. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sírtábla
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdődy Anna síremléke : A pozsonyi Szent Márton dómból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2234x2937 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella