D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0165.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Szentségház-ajtó
B e s o r o l á s i   c í m : Szentségház-ajtó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pozsonyi Szent Márton dómból
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : kézműves
B e s o r o l á s i   n é v : Fischer
U t ó n é v : Sigmund
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-08
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ajtó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyílászáró szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakatosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasművesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kovácsolt vas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korai gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század vége
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szentségház-ajtó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A középkori, fából készült szárnyasoltárok nem nyújtottak kellő védelmet a tűz és rablás ellen, ezért az evangéliumi oldalon - a szentély bal oldalán - szentségházat vagy falba mélyített, díszes keretelésű fülkét építettek, amelyet jól zárható vasajtóval láttak el.
A tridenti zsinat (1545-1563) határozata alapján a szentség az oltáron kapott helyet (tabernaculum), és ezzel a szentségházak építése megszűnt. Építésük a XIV. században kezdődött, de nagyobb részük - és főleg a díszesek - XV. századi.
A szentségházak, szentségfülkék kovácsoltvas ajtói gótikus vasművességünk legszebb alkotásai. A kor biztonsági szempontjainak megfelelően készültek, de az áttört művű rácson a szentséget tartó ciborium, monstrancia látható volt. Némelyik szentségházajtó finom díszei miatt már-már az ötvösség körébe sorolható. Az egyszerűbb szentségfülkék vasajtóinak kerete négyzet, csúcsív vagy szamárhátív alakú; átlósan vagy merőlegesen elhelyezett vasrácsok alkotják, amelyeknek metszési pontjaira egy-egy rozettát szegecseltek.
...
A gótika idején az építészek neve már gyakrabban előfordult ugyan, mint a román korban, a lakatos azonban továbbra is névtelen kézműves maradt. Mindössze egy mesternevet ismerünk e korból, Sigismundus Fischer bécsi lakatosét, aki a pozsonyi Szent Mihály-templom elpusztult szentségházának a pozsonyi múzeumban őrzött késő gótikus, aranyozott kovácsoltvas ajtaján megörökítette nevét. A szentségház a XV. század hatvanas éveiben készülhetett, építészeti tagolással, íves bordákkal és karéjokkal, s halhólyagmotívummal díszített, téglány alakú kerettel. A keret négy sarkában heraldikai díszek láthatók: alul a magyar címer, felül a Szentgyörgyi grófok csillagos címerképe, mely talán a készíttetőre utal. Az átlós rácsú, csúcsíves árkádnyíIás ívét a kúszónövény hatásosan kiemeli. A lunettában a lángkoszorús IHS monogram a szakrális jellegre utal. A boltcikkelyekben Pozsony város pirossal és kékkel színezett, bástyás címere található; II. Ulászló pólyákkal és oroszlánokkal díszített címere pedig a készítés korára utal. (Forrás: diszmukovacs.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pozsonyi dóm szentségházának ajtaja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Építészeti emlékek Felső-Magyarországon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Díszműkovácsolás : A román kori és gótikus vasművesség
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : St. Martin's Cathedral - "Neo-gothic pastoforion (tabernacle) ... by Sigmund Fischer from Vienna in 15th century."
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1507x2748 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella