D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0134.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : A zsámbéki templom
B e s o r o l á s i   c í m : Zsámbéki templom
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : késő román
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : korai gótika
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zsámbék
G e o N a m e s I d : 3042507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zsámbékon van igen nevezetes templom-romunk, mely egy premontrei zárdához tartozott.
Itt a lébényi általános elrendezés és köríves-alakzás mellett már is oly idomokat látunk, melyek a teljesen kifejlődött csúcsíves stylnek sajátjai; e templom tehát az átmeneti kort igen jellemzőleg képviseli; midőn a jákinál több lépéssel közeliti meg a középkornak legkiválóbb épitészetét. Épitkezési ideje ismeretlen; a "Monasteriologiából" csak annyit tudunk, hogy 1258-ban a premontreiek e nevezetes birtokadományt nyertek, meglehet tehát hogy ennek folytán zárdájukban rendkivüli változtatások történtek. Francziaországban hasonló stylü épitmények már a XII. században fordulnak elő, a Rajnán a XIII. első évtizedeiben; ha a styl hazánkban fejlődött volna, a zsámbéki templomot ifjabbnak kellene tekintenünk a jákinál, de tudván, hogy hazánkban a kora-román alakzatokat használták egyidejüleg a késő románokkal és az átmenetiekkel, a zsámbéki templomnak építési évét a XIII. század csaknem első hat évtizedében kereshetjük, még pedig, ha a zárda lakosai közvetlenül Francziaországból jöttek, korábban, ha Németországból jöttek, későbben. ...
Igen nevezetesnek mondhatjuk ábránkon rajzolt nyugati homlokzatot. Az ikertotrony, mint érintém, még a nehézkés alaku román, mindnégy emeletén megtartja a tömött négyszöget és nem törik még a könyebb nyolczszögbe. Alsó emeletének két egymás fölötti ablaka, tág ugyan kivülről, de belső üre csak lőrésféle keskeny ürrel bír. A többi emeleten két oszlopkával elosztott hármas ablakot látunk. ... (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Premontrei kolostor romjai Budapesttől nyugatra, dombos vidéken, egy messziről látható halom tetején magaslanak, és mintegy uralják a környező tájat.
A templomrom egész pontosan egy háromhajós premontrei bazilika és kolostor maradványai, melyek a XIII. század közepén 1220-34 között épültek késő római - korai gótikus stílusban. 1763-ban a nagy komáromi földrengés rombolta le, azóta áll ebben az állapotában. Jelenleg a rom belső területe is látogatható. A hajdani kolostor dongaboltozatos termében kőtár tekinthető meg. Műemlék. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Premontrei kolostor (Zsámbék)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zsámbék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zsámbék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1125x1585 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella