D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_437_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Obsitos
B e s o r o l á s i   c í m : Obsitos
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A Könyves Kálmán tulajdona
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Illés
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1911
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 52. sz. (1900. deczember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kocsma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Illés Antal (1871-1911)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Illés Antal: Obsitos
A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából.
A Könyves Kálmán tulajdona.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Illés Antal élénk életképet festett "Az obsitos" czím alatt. Tárgya nem új, de mivel sok humor kínálkozik az obsitosban, ki hallgatókat gyűjt maga körül, hogy vitézi életét kiczifrázza előttük, az írók ép úgy szeretik, mint a festők. Az obsitos itt is a korcsmában telepszik le, mint a nagyhírű Háry János és kifogyhatatlan a beszédben, mely nem annyira az igazmondáshoz, mint hallgatói jóhiszeműségéhez alkalmazkodik. Hallgatják is, mint tiszta valóságot. Az obsitos furfangos képét, a hallgató parasztok csodálkozását a fiatal festő jól visszaadta, s festményének jóizűsége kétségtelen. A "Könyves Kálmán" nevű irodalmi vállalat, mely a kiválóbb magyar képek sokszorosítására vállalkozott, ezt a festményt is művészi másolatban juttatja a közönség kezébe. Eddig ezt a jogot külföldi kiadók szerezték meg művészeinktől.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Garay "Obsitos"-ának illusztrácziója (A Garay-albumból.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1568x1129 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter