D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_417_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pállya Czelesztin: Nehéz út
B e s o r o l á s i   c í m : Pállya Czelesztin: Nehéz út
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Nemzeti Szalon Kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Pállya
U t ó n é v : Celesztin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1948
V I A F I d : 96191090
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 50. sz. (1900. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pállya Celesztin (1864-1948)
V I A F I d : 96191090
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pállya Czelesztin: Nehéz út.
A Nemzeti Szalon Kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar főváros fiatalabb szépművészeti egyesülete arra törekszik, hogy a kevesebb igényű, de mégis művészi tulajdonságokkal biró és tetszetős festményeknek és szoborműveknek nyisson elárusító piaczot. Azt akarja elérni, hogy a szépművészet terméseit azok is megkedveljék, a kiknek nincs elég jövedelmük arra, hogy a művészet nagyobbszabású alkotásaiért százakat és ezreket áldozzanak. Egyszóval: népszerűsíteni kívánja a magyar ecset és véső termelését azokkal a külföldről érkező másolatokkal szemben, a melyekért ma még tőlünk nagyon jelentékeny összeg kerül évenként idegen földre. Az egyesületnek ez a törekvése talán még soha sem nyilatkozott meg olyan világosan, mint nem régiben megnyílt téli kiállításán. Két nagy teremben találunk itt olaj- és viz-festményeket, csaknem kivétel nélkül kisebb műveket, melyekkel szalonjainkat és szobáinkat szépen díszíthetjük. Hangulatos tájfestmények és tetszetős genre-képek váltakoznak érdekes sorozatban. Ebből a gyűjteményből mutatunk be mostan néhányat olvasóinknak. Itt van mindjárt Pállya Czelesztin kedves kis életképe: a "Nehéz út*. A magyar népélet hivatott ábrázolója újra paraszt lovait festi a nála megszokott virtuozitással. A szegény állatokra ezúttal nehéz föladat várakozik: a megrakott szekeret kell vontatniok kátyús úton, vendégmarasztó sárban. Csak izmaik erős megfeszítésével haladhatnak előre s még így is akad munkája a kocsis kezében magasra emelt ostornak. Pállya sok élethűséggel, igen hatásosan fejezi ki a szegény állatok erőlködését. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. deczember 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pállya Celesztin (Genova, Olaszország, 1864. március 9. - Budapest, 1948. január 15.) festő. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy kis baleset
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1757x977 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter