D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_417_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szigetvár torpedó czirkáló hajó
B e s o r o l á s i   c í m : Szigetvár torpedó czirkáló hajó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 50. sz. (1900. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haditengerészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900. október 29.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szigetvár torpedó czirkáló hajó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy örömünk lehet benne nekünk magyaroknak, hogy közös haditengerészetünk legújabb hadihajója, melyet október 29-ikén bocsátottak vízre, nemzeti történetünk egyik legdicsőbb emlékét, Szigetvárnak Zrínyi által történt hősies védelmét örökíti meg nevében O Felsége parancsára. Ez már a második ilyen hadihajónk, mert a "Zenta", mely jelenleg a khinai vizeken szerez becsületet nevének, már régebben tengerre került. A magyar hadi dicsőségnek világszerte egyik legismertebb ós legünnepeltebb ténye Zrínyi és hősei vértanúhalála ; Budapesten létekor a német császár is erre hivatkozott s így az új hajó, bármely vidékén fordul is meg a tengernek, a magyar név dicsőségét fogja hirdetni. A "Szigetvár" hajó ugyanazon tipus szerint épült, mint a "Zenta" s a harmadik ilyen hajóval, az "Aspern"-nel együtt egységes torpedó-czirkáló-hadosztályúl fognak szolgálni. A "Szigetvár", mint az előtte épült hajók is, Pólában készült. Hossza a vízvonalban 96 méter, legnagyobb szélessége 1l*" méter, közép-mélyjárata 4-a8 méter. Az egész hajótest a legjobb aczélból készült, gépei, kazánjai, valamint egyéb, az úszóvonal alatt fekvő részei pánczél-födéllel vannak védve, a 12 centiméteres gyorstüzelő ágyúkat is 35 milliméter vastag aczélpajzsok védik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. deczember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Zenta kis cirkáló és azUlan torpedózúzó hősi küzdelme az angol-francia flottával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1581x1135 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter