D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_375_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alföldi csikós
B e s o r o l á s i   c í m : Alföldi csikós
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dr. Jenovay Dezső amateur fényképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jenovay
U t ó n é v : Dezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 45. sz. (1900. november 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pásztor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jenovay Dezső (1850-1927)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kiskunfélegyháza
G e o N a m e s I d : 3049885
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892. február 16.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alföldi csikós.
Dr. Jenovay Dezső amateur fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. Jenovay Dezső kun-félegyházi ügyvéd úr szíves volt átengedni lapunknak közlés végett Munkácsy Mihálynak egy 1892-ben hozzá intézett levelét, mely már csak azért is érdekkel bírhat a magyar műtörténelem szempontjából, mivel Munkácsynak a honfoglalást tárgyazó képe elkészítéséhez tett tanulmányaira vet világot. Mint tudjuk, Munkácsy azon időben hosszabb ideig tartózkodott Magyarországon, bejárta a magyar Alföldet egészen Szegedig. Ez alkalommal megfordult Kun-Félegyházán is, s ott ismerkedett meg Jenovayval, a ki aztán elkísérte tanúlmányútjában egészen Szegedig. Munkácsyn már akkor látszott a fáradtság; nem volt nyugalma, türelme és kitartása a megkezdett tanulmányhoz. Ezt látva Jenovay,- a ki ügyes műkedvelő fényképész, - azon ajánlatot tette a mesternek, hogy majd keres ő igazi magyar typusokat, azokat lefényképezi és a képeket elküldi Munkácsynak. Meg is tette s levelére, mellyel a képeket el-küldötte, Munkácsy a következő levélben válaszolt: Paris, 1892. Február 16. 53. Avenue de Villiers. Igen tisztelt uram! A fényképeket, melyek a magyar nép egy pár igazán jellemző typusát ábrázolják, hálás köszönettel vettem. A modellek jól vannak választva; de legyen szabad arra figyelmeztetnem, hogy nagyon retouschirozva vannak. Az én czélomra teljesen retouschiro-zatlan állapotban megfelelőbbek a fel vételek. De ez se baj! a typusok igen érdekesek, és habár nem épen abban a mozdulatban, de tanulmányozásra igen felhasználhatók. Bárcsak itt volna a vén csikós, az ő "Bársonyt lován! A costumere most már kevésbé lesz szükségem. Legmelegebb köszönetemet ismételve kérem, fogadja igen tisztelt uram, s hazafiúi kézszorításommal legszívélyesebb üdvözletemet. Munkácsy Mihály. A vén csikóssal, - kiről Munkácsy megjegyzi, hogy bárcsak itt volna a Bársony lován! - beszélt aztán Jenovay, s az öreg neki buzdult, hogy ha így van a dolog, majd beállít ő ahhoz a derék magyar úrhoz Parisba. Ezt meg is irta Jenovay Munkácsynak, de választ már nem kapott tőle. Munkácsy akkor már beteg volt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. november 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csikós
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jenovay Dezső
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x1372 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter