D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_193_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szárcsa fészek - A magyar vadászati kiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Szárcsa fészek - A magyar vadászati kiállításból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a párisi világkiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 23. sz. (1900. junius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízimadár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : darualakú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : úszómadár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakelőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szárcsa fészek.
A magyar vadászati kiállításból.
A párisi világkiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar kiállítási csoportokat illetőleg a történelmi kiállítás után egyik legsikerültebb a vadászati kiállítás, mely nagyobb szabású panorámában mutatja be hazánk nevezetesebb vadjait, melyek sikerült és kiváló kitömött példányokban az előtérben, természetes tartózkodási viszonyaiknak megfelelő környezetben vannak elhelyezve.
A panoráma előtere az egyik oldalán sziklás magas hegyvidék, másik oldalán dombos; elől és alsó részén pedig egy tóparti mocsaras nádast mutat.
...
... Itt vannak elhelyezve mind azok a szép vizi szárnyasok, melyek hazánkban a mocsaras vidékeken élnék. Igen szép, kedves és különösen vadászokra nézve fölötte érdekes biológiai csoportokban bemutatva vannak. Közűlök kiemeljük a kócsagok csoportját; a kanalas gémeket, a vörös gémeket fészkestől. Három szép daru, sok kacsa és apróbb vizi madár rejtőzködik a sásban és káka között, mindegyik más mozdulatban, egyik figyel, másik felrepülni készül, vagy tollászkodik, némelyik körül van véve pelyhes fiókáival, vagy a vízhez siet. Változatos és érdekes ez az egész tóparti részlet, a mely művészi kivitelben mutatja be szemet gyönyörködtető módon hazánk élénk mocsárvidéki madárvilágát.
Ennek a panorámának megteremtője dr. Lendl Adolf, a ki nemcsak a kitömött állatokat hozta magával, de az összes fákat és növényeket is oly természethű kivitelben készítette e czélra, hogy mindenki élő növényeknek nézi azokat. E szép kiállításnak becsét nagyban fokozza az a jól odavarázsolt háttéri festmény, melyet egy 21 méter hosszú vásznon Olgyay Ferencz festett, a ki ezzel nemcsak művészi képet alkotott, de meglepően ügyes felfogással oda is kapcsolta képének minden részletét a valóságos előtérhez. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szárcsa (madár)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar vadászati kiállítás a párisi világkiállításon : A szarvas és a darvak csoportja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar vadászati kiállítás a párisi világkiállításon : Vadkan viaskodása farkasokkal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1115x800 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella