D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_192_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az agyag- és üvegipar épülete
B e s o r o l á s i   c í m : Agyag- és üvegipar épülete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a párisi világkiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 23. sz. (1900. junius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítási épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakelőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az agyag- és üvegipar épülete.
A párisi világkiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...a Champ de Mars-on egy kettős L alakú, egyetlen óriási palota áll, melyben az irodalom és tudomány, a közoktatás, a közlekedés, a khémiai ipar, a mekhanika újabb haladása, a szövő-, továbbá a fém- és bányászati ipar foglalnak helyet. Itt van a gépcsarnok is, a maga nagyszerű tárgyaival. Ez a hely annak, a ki ma látja, midőn ezernyi munkás a legkülönbözőbb óriási gépek összealkotásán, munkába indításán fáradozik, a földalatti aknákban s a roppant kupola alatti térben lebegő állványokon függve dolgozván, zűrzavaros, de rendkívül érdekes képet nyújt. E roppant épületcsoport közepén áll az ünnepélyek fényes csarnoka, a résztvevő összes államok czímereivel és zászlóival diszítve, előtte a híres vizi várral, mely tulajdonképen villamossági kiállítás s alulról világított remek vízeséseivel és szökőkutaival, mint már korábban közölt képünk is mutatja, egyike lesz a kiállítás legmegragadóbb látványosságainak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 15.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E rövid ismertetésben meg sem kisérthetjük, hogy a kiállítást egészen lerajzoljuk. Meg kell elégednünk azzal, hogy csak lapunk mai számában közlött képeinkhez fűzzünk néhány magyarázó szót, csupán általánosságban jegyezvén meg, hogy a Jénai-hídról nyíló patkóalaknak baloldalán a mechanika, fonás-szövés és ruházat, a bányászat és ipar, meg az agyag- és üvegipar csarnokai, jobboldalán pedig a pompás vizi-vár (Château d'Eau) s mögötte a villamosság tündérpalotája, továbbá a különféle külföldi ipar-ágak, az oktatásügy, meg a tudományok, irodalom és művészetek palotái láthatók. A vizivárból 30 méter szélességű vízzuhatag fog egy nagy medenczébe sziklákon át alárohanni, belülről láthatatlan lámpák fényével, kivülről pedig a villamossági palota ezer meg ezer ragyogó tüzétől megvilágítva, a mi természetesen csak éjjeli látvány lesz, de akkor olyan pompájú, amilyet álmodni is alig tudunk. Valóságos fénytenger lesz az egész, bűvös hatalmában mutatván az elektromosságot, mely már eddig is annyi bámulatos alkotás szülője s melytől ezentúl még meglepőbb csodákat várhatunk. Nappal e palotában a villamosság összes eddigi vívmányai lesznek láthatók. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Exposition Universelle (1900)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállításból - A Mars-mező az Eiffel-torony aljáról nézve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi világkiállítás madártávlati képe : Képek a párisi világkiállításról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1223x787 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella