D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_187_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Baden-Powel ezredes, Mafeking védelmezője
B e s o r o l á s i   c í m : Baden-Powel ezredes, Mafeking védelmezője
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 22. sz. (1900. junius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Baden-Powell, Robert (1857-1941)
V I A F I d : 122004815
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Baden-Powel ezredes, Mafeking védelmezője.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Roberts győzelmei után is sokáig nagyon bántotta az angolokat, hogy bár óriási hadseregük az utóbbi időben több nagy sikert aratott s diadalmasan nyomult előre a boerok földjén, de egy helyen még mindig ostrom alatt volt egy angol város: a Baden-Powell ezredes által védett Mafeking. Ezt a megerősített helyet a boerok a háború elején mindjárt bekerítették s nem is hagytak fel ostromával egész május 17-ikéig, míg Roberts felmentő serege oda nem érkezett.
Mafeking fölmentésének hirét oly diadalmi újjongással fogadta London s egész Anglia lakossága, milyenre a higgadt, hidegvérű angol népet senki sem tartotta volna képesnek.
Baden-Powell, a kit a fölmentés hirére a királynő tábornoknak nevezett ki, 1875-ben született Oxfordban, hol atyja egyetemi tanár volt. Fiatal korában lépett a katonai pályára s Afghanistánban, Indiában, valamint az askantik elleni harczokban nagyon kitüntette magát. De legjobban most Mafekingben, melynek védelmezése alatt nemcsak vitézségének, hanem találékonyságának s jó humorának is sok jelét adta. Valahányszor a boerok megadásra szólították fel, mindig tréfás, gúnyolódó válaszszal tagadta meg; a város állapotáról Londonba küldött táviratai mindig lakonikus rövidséggel, önbizalommal telt hangon voltak fogalmazva. Különösen hiressé vált egy távirata, mely így szólt: "Semmi baj; elesett - egy kutya."
Baden-Powel különben nem csak mint vitéz katona, hanem mint nagy vadász is híres, sőt jeles aquarell-festőnek is mondják. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1899-1901 között zajló angol-búr háború egyik igen nevezetes szereplője volt egy bizonyos Robert Stephenson Smyth Baden-Powell lovassági tábornok (1857-1941), aki, mint a cserkészintézmény megalkotója elévülhetetlen érdemeket szerzett. A cserkészek hősünk monogrammja után csak BP (a nem angolosok kedvéért: Bi-Pi)-ként emlegetik ... (Forrás: lemil.blog.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A világ főcserkésze / Robert Baden-Powell
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kronje vezérlete alatti boerok egy csapata Mafeking ostrománál, egy 15 centiméteres Creusot-ágyú körül csoportosulva : Képek a délafrikai háborúból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Titkosszolgálatok – Az első cserkész
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 850x1105 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella