D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_171_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Virágzás
B e s o r o l á s i   c í m : Virágzás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Nemzeti Szalon kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Szikszay
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1908
V I A F I d : 305153269
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 20. sz. (1900. május 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberpár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : impresszionizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ifj. Szikszay Ferencz: Virágzás.
A Nemzeti Szalon kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Nemzeti Szalon tárlata. Május 12-én készült el a Nemzeti Szalon új tárlata, s Hock János, a társulat nagybuzgalmú igazgatója vezette körül a meghívott vendégeket. Másnap délben pedig Wlassics közoktatásügyi miniszter K. Lippich Elek miniszteri osztálytanácsos kiséretében tekintette meg, s ezzel nyílt meg a kiállítás. ... Számban és minőségben a tájképfestők uralkodnak. ... A katalógus sikerűlt képei közül mi is bemutatunk néhányat. ... Ifj. Szikszay Ferencz haladásáról pedig "Virágzás" czímű műve tanuskodik, a mely a tavasz virágzó fáin elmerengő fiatal szerelmes párt ábrázol. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 20.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szikszay Ferenc 1871-1908
Párizsban telepedett le, ahol Julian festőisk.-jának növendéke volt, s a barbizoniak hatása alatt festette intim hangulatú tájképeit (Vihar előtt; Öreg breton halász; Napnyugta, 1900; Alföldi tanya; Tengerparton; Ködös reggel, MNG; Várakozás, MNG). 1897-ben és 1905-ben a Nemzeti Szalonban, 1907-ben a Könyves Kálmán Szalonban rendezett kiállítást. Öngyilkos lett. - Írása: Küzdelmek (Bp., 1905, saját illusztrációival). (Forrás: budapestaukcio.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szikszay Ferenc: Virágzó fa, 1906
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szikszay Ferenc 1871-1908
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szikszay Ferenc: Tanulmány a "Várakozás" czimű festményhez
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1435x1095 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella