D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_113_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti sertésközvágóhid átmetszeti képe
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti sertésközvágóhid átmetszeti képe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Budapest fővárosnak a párisi kiállításra küldött ismertető képeiből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : műszaki dokumentáció
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 14. sz. (1900. április 8.)
T e c h n i k a : akvarell
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : keresztmetszet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vágóvonal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : húsipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : húsfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatvágás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti sertésközvágóhid átmetszeti képe.
Budapest fővárosnak a párisi kiállításra küldött ismertető képeiből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budapest a párisi világtárlaton.
... A hatóság különben is főkép arra törekedett, hogy a város nevezetesebb közintézményeit, főkép a közélelmezési és közegészségügyi alkotásokat mennél hatásosabban mutassa be. Ezek az intézmények a város fejlettségének beszédes tanui, mellettük a magyar főváros szépségét, gyönyörű fekvését, eleven, világvárosias életét a festményekről láthatja a néző közönség. ...
A közélelmezési intézmények közül a tanács a marhavásártéri közvágóhidat, az új sertésközvágóhidat, képben és grafikonokkal mutatja be. A sikerült vízfestményekről látható a két közintézmény nagysága, a grafikonok elmondják az érdeklődőknek a főváros állatforgalmát, a behozatalt, kivitelt és a tényleges fogyasztást.
Egyik képünk a marhakózvágóhid keresztmetszetét mutatja. Jobbról-balról vannak a tágas istállók a levágásra szánt állatokkal. Az istállók mellett a fedett kocsibejárók láthatók; ott állanak fel hosszú sorban a mészárosok fogatai a leölt és kitisztított marhahús felrakása végett. A középső nyilasok a vágóhelyet, hűtőcsarnokot és mérlegelő helyet ábrázolják. Hasonló ehhez a sertésközvágóhíd, a melynek építését most fejezték be. Az új vágóhíd keresztmetszetét feltüntető képünkön láthatók a forrázó üstök, a melyekben a leölt sertéseket gőzzel leforrázzák, a tisztító és hűtő csarnokok, a melyekben a leölt sertéseket feldolgozzák.
Utánuk következnek a vásárcsarnokok. Ezek közül legsikerültebb a központi vásárcsarnok hosszmetszetű képe, a mely a szerkezeti részeken kívül a forgalom elevenségét is láttatja. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A sertésközvágóhíd építésének kérdése az 1870-es évek elején merült fel. A jelentékeny fővárosi sertésforgalom, a sertéshúsfogyasztás mértéke s a vele járó egészségügyi intézkedések gyakorta hoztak felszínre olyan kérdéseket, melyekre végleges és megnyugtató megoldást csak egy sertésvágóhíd felállítása jelenthetett.
...
A végleges terveket 1897-ben fogadta el a főváros közgyűlése, majd a kormány is jóváhagyta, így még ugyanazon év decemberében elkezdődhetett az építkezés. Számos technikai nehézség miatt az építkezés 4 év és 5 hónapig tartott, mintegy 4,5 millió koronába került.
A végeredményre azonban büszkék lehettek, hiszen a budapesti sertésközvágóhíd abban az időben egyike volt Európa legmodernebb vágóhídjainak. Az első próbavágásra 1902. február 4-én került sor, s a nagyszabású intézmény 1902. május 1-én megnyitotta kapuit. ... (Forrás: viztorony.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sertésközvágóhíd / Budapest
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti közvágóhíd átmetszeti képe : Budapest fővárosnak a párisi kiállításra küldött ismertető képeiből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2490x785 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella