D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_107_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Transzváli öreg boer tíz fiával fölfegyverkezve
B e s o r o l á s i   c í m : Transzváli öreg boer tíz fiával fölfegyverkezve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 13. sz. (1900. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búrok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dél-Afrika
G e o N a m e s I d : 953987
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Transzváli öreg boer tíz fiával fölfegyverkezve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Boer családok a háborúban.
A boer ember családja rendesen számos tagból áll s annál boldogabbnak és büszkébbnek érzi magát, minél több gyermeke, kivált fia van. A család tagjai közt példás békesség és kölcsönös tisztelet, szeretet uralkodik, a családfőnek pedig a régi patriárkákra emlékeztető tekintélye van még felnőtt s már külön házitűzhelyt alapított gyermekei előtt is.
A mostani háború kitörésekor az öreg boerok fiaikkal együtt vonultak a harczba s nem egy van köztük, a ki több fiával küzd az angolok ellen, mint a képünkön látható öreg, a kinek tíz fia közül csak a két legifjabb nem ment a harczba, mert ezek még kicsinyek. De puskájuk van már nekik is s bizonyára megtanultak már vele bánni.
A boer családi életre jellemzően irta meg Roberts, az angol fővezér, kormányának Kronje tábornok első kivánságát fogságba jutása után. Azt kérte ugyanis, hogy ne szakítsák el unokáitól, kik a háborúban is vele voltak. És ez nem is volt kivétel, mert nagyon sok idősebb boerral nem csak fiai, hanem unokái is együtt ott voltak a táborban. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Búr háborúk (Afrikaans nyelven:Vryheidsoorloeë [szabadság háborúk]) a mai Dél-afrikai Köztársaság területén lezajlott konfliktusok voltak, amelyben az Egyesült Királyság állt szemben az Oranje Szabadállammal és a Transvaal Köztársasággal (utóbbi hivatalosan Dél-afrikai Köztársaság, ami nem tévesztendő össze a mai állammal). ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Búr háborúk
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol-boer háborúból - A boerok felrobantják a Frere és Ladysmith közötti vasúti hidat
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol-boer háborúból - Bibliát olvasó boerok a harcztéren
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1400x1050 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella