D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_105_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dumba Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Dumba Miklós
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 13. sz. (1900. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dumba Miklós (1830-1900)
V I A F I d : 3267401
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dumba Miklós.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dumba Miklós, a ki a múlt héten Budapesten magyar rokonai látogatása alkalmával hirtelen és váratlanul meghalt, egyike volt az osztrák főváros és az osztrák politikai élet kitűnőségeinek; ismeretes volt arról is, hogy hazánk iránt mindig rokonszenvvel viseltetett. Ausztria politikai életében évtizedek óta igen előkelő szerepe volt, s Bécs közművelődési, jótékonysági, irodalmi és művészi egyesületei úgy ismerték őt, mint minden jónak és szépnek nemes ízlésű és bőkezű támogatóját. A mint iskoláit elvégezte, a kereskedői pályára lépett; de alig tette meg nagy keleti tanúlmányútját, visszavonult a számok rideg világából, hogy anyjától örökölt nagy vagyonát és tehetségét hajlamaihoz közelebb álló téren értékesítse. Szülővárosa, az osztrák főváros közéletében akart szerepelni, mely ekkor még - a hetvenes évek elején - nagy szükségét érezte az ideálisabb czélokért küzdő tevékeny szellemeknek. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nikolaus Dumba/Nikolaosz Dumbasz/Dumba Miklós (1830-1900), görög származású politikus, a bécsi felsőház örökös tagja, Bécs díszpolgára, a Rudolf trónörökös kezdeményezte és védnökölte enciklopédikus Monarchia-leírás főbizottságának tagja volt (magyar részről Jókai Mór volt tagja e testületnek). Pesten élő görög rokonsága révén mindig is szívén viselte az itteni görög kisebbség és Magyarország ügyeit. Úgy adódott, hogy a tehetős Manno család szíves vendégeként épp Budapesten tartózkodott, mikor örökre elhagyta ezt a rút árnyékvilágot. A tábla ennek az eseménynek állít emléket, három (görög, magyar és német) nyelven. Az emléktáblán látható tondó Sztefanu Sztefanosz Magyarországon élő görög szobrászművész alkotása. (Forrás: kozterkep.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dumba Miklós (litográfia, 1873)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nikolaus Dumba-emléktábla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1040x1363 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella