D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_096_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kismartoni Esterházy-kastély a park felől
B e s o r o l á s i   c í m : Kismartoni Esterházy-kastély a park felől
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 12. sz. (1900. márczius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kismarton
G e o N a m e s I d : 2780190
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kismartoni Esterházy-kastély a park felől.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Esterházy-kastély 1388 és 1392 között épült vízivárnak, 1663 és 1672 közt kastéllyá építették ki, kerti szárnya 1794 és 1805 között épült át. A kastélyba építették be a kontinens első felvonóját, amit Angliából hozott Eszterházy. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...Esterházy Miklós nádor idősb fia, az 1657-ben Vezekénynél hősi halált halt László gróf, már 1648-ban új anyagi áldozatok árán örökjogú kir. adományul szerezte meg családjának Kismartont; melyet utóbb öcscse, - az 1681-ben nádorrá lett Esterházy Pál, - alapjából újjáépíttetett. Ez újraépítés iránt még 1663-ban megállapodásra jutott és máig fenmaradt formaszerű szerződést kötött Fischer von Erlach olasz praecursoraival. A tervezést és felügyeletet Carlo Martino Carlonére, a kivitelt pedig Antonio Carlone mellett Bartoletti Sebestyénre bízta. Az építés a külső és belső díszítési munkálatokkal együtt csaknem egy évtizedet vett igénybe, de valóban sikerűlt is, olyannyira, hogy a kismartoni új kastély pompája 1670-ben már az udvarnak isfeltűnt. ...
Pál nádor unokái, a Mária Terézia korabeli két hős tábornagy, Esterházy Pál Antal és I. Miklós herczegek, a kastély belsejét és déli homlokzatát gazdagították új díszszel. Miklósnak hasonnevű unokája, II. Esterházy Miklós herczeg táborszernagy s gárdakapitány pedig, a XIX. század első tizedében, az éjszaki homlokzat elé építtetett egy fejedelmi oszlopcsarnokot. Mostani alakjában neki köszönhető a párját ritkító herczegi várkert is. A régi francziás kertet új, értékes terűletek belevonásával nagyszerű angol parkká alakíttatta át. Terjedelmes üvegházakat, vízvezetéket építtetett. Úgyszólván minden az ő alkotása ebben, az 1805. szept. 15-étől a közönség előtt is megnyílt paradicsomban, melynek csodájára távol vidékekről zarándokolnak ide az érdeklődők.
A park legmagasabb pontjára az ő unokája, a mostani birtokos herczeg nagyatyja, III. Miklós, hatalmas obeliszket állíttatott a hetvenes évek elején, csiszolt oszlopi kőből, mely Sopron irányában már mérföldek távolából látható. Ugyanő restauráltatta fejedelmi háza herczegi rangra emeltetésének kétszázados jubileumára, a kismartoni vártemplomot is, melyben egyszerűség előkelőséggel párosúl.
A valóban fejedelmi otthonnak berendezése alkalmával a jelenlegi tulajdonos, IV. Miklós herczeg és bájos hitvese, Margit herczegnő, a régi fényt modern kényelemmel egyesítették ez ősi várban.
Bemutatunk itt olvasóinknak néhány kismartoni képet... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szomszédos Ausztria keleti részén található Burgenland tartománya, melynek székhelye Kismarton, német nevén Eisenstadt. A tartomány központja Soprontól mintegy 20 km-re található, egyik jelentős műemléke az Esterházy család egykori fő rezidenciájául szolgáló Esterházy-kastély.
A kastély története egy XIII. századi várra nyúlik vissza, amely a XVII. század végén kerül az Esterházyak tulajdonába. A család egyik legjelentősebb alakja, a hercegi rangot elnyert Esterházy Pál 1663 és 1672 között barokk kastéllyá építtette át a várat. A kastély számára II. Miklós uralkodása alatt következik el a második fénykor a XIX. század elején. Rezidenciáját klasszicista stílusban átépítette és ezen munkálatok megvalósításához sikerült megnyernie a francia Charles Moreau építészt, aki a forradalmi klasszicizmus egyik legismertebb képviselője.
Ma a kastélyban múzeum található, fényűzően berendezett termeiben valósággal megelevenedik a hercegi múlt és az Esterházyak udvari élete. Sokszínű kulturális és egyéb rendezvényekkel várja látogatóit és az évente megrendezésre kerülő Joseph Haydn Ünnepi Játékok központi helyszíneként szolgál. (Forrás: eszterhaza.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kismarton
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kismarton
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Entrance of the Esterhazy Palace
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eisenstadt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kismartoni Esterházy-kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1193x679 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella