D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_089_h.jpg
C Í M 
F ő c í m : Voltaire szobra Houdontól
B e s o r o l á s i   c í m : Voltaire szobra Houdontól
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Théatre Françaisból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Houdon
U t ó n é v : Jean-Antoine
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1741-1828
V I A F I d : 59182549
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 11. sz. (1900. márczius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : irodalomtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Voltaire (François-Marie Arouet) (1694-1778)
V I A F I d : 36925746
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Voltaire szobra Houdontól.
A Théatre Françaisból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy és méltó sajnálkozással fogadta az egész művelt világ a francziák nemzeti szinházának, a legrégibb és legnagyobb hirnevű műintézetek egyikének, a Théatre Françaisnek pusztulását. Ez intézet nemcsak a franczia szinművészetnek volt legfőbb büszkesége, hanem a többi nemzetek drámairodalmára és szinészetére is nagy, gyakran átalakító hatással volt. Itt ápolták a klasszikus franczia tragédia s a magasabb stílű franczia vígjáték hagyományait, itt áldoztak legtöbb lelkesedéssel s legnagyobb művészettel Corneille, Racine, Molière, a három legnagyobb franczia drámaíró emlékének...
A most leégett épületnek nem annyira külseje, mint inkább belső berendezése volt rendkívül díszes; míg belsejét gyakran átalakították, külsejét kegyeletből gondosan megtartották régi, hagyományos alakjában. Különböző helyiségeit annyi művészi kivitelű emlékszobor díszítette, hogy azt mondták róla, hogy egybe van itt gyűjtve a franczia színészet és drámairodalom története szobrokban. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Voltaire (Francoise-Marie Arouet) (1694, Párizs - 1778, Párizs)
A XVIII. századi felvilágosodás atyja, író. Sokrétű irodalmi munkássága során mindenféle műfajban alkotott: írt eposzokat, klasszicista drámákat, regényeket, tankölteményeket, politikai röpiratokat, filozófiai műveket, történelmi tanulmányokat, igen jelentős a levelezése is.
Párizsban a jezsuitáknál tanult, majd az irodalmi szalonok kedvencévé vált. Kigúnyolta az egyik hercegi család tagját, megbotozták, a Bastille-ba zárták, majd Angliába száműzték. Visszatérte után átmenetileg élvezte az udvar kegyeit is, majd 1750-ben elfogadta Nagy Frigyes porosz király meghívását, és Potsdamba költözött. Barátságáért II. Katalin orosz cárnő is versengett. Visszatért Párizsba miután nem tudta kibékíteni Frigyest XIV. Lajossal, majd 1746-ban az Akadémia tagja lett. Részt vett az Enciklopédia szerkesztésében. A francia-svájci határ mentén lévő Ferney-ben telepedett le. Halála után az érsek megtagadta az eltemetését, ezért holttestét egy vidéki apátságban helyezték nyugalomra egyházi szertartás nélkül. 1791-ben szállították át hamvait a párizsi Pantheonba. (Forrás: Barangolás a stílusok világában, berze.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A francia Jean Antoine Houdon (1741-1828), a francia szobrászat egyik kimagasló és máig sem eléggé méltányolt alakja. Mind alakfelépítés, mind mintázás, mind arcképszobrászat terén a legnagyobbakkal vetekszik, ugyanakkor művészete jellegzetes átmenet a barokkból az erősen racionálispolgári ízű klasszicizmusba, minden téren kijelölve a követhető utat...
Houdon képességeit kora nagy gondolkodóival való kapcsolata és barátsága szabadította fel, erre Párizsba való visszatérése után került sor. Rendszeresen dolgozott és kiállított, de királyi megbízásban nem részesül. Első sikerét Voltaire - halotti maszk alapján mintázott - ülő szobrával aratta; máig a legjellegzetesebb és a nagy szellemhez méltó ábrázolása ez ennek a rendkívül érdekes egyéniségnek. Houdon többször is megmintázta, de legérettebb művészi fogalmazását a Comédie Francaise-ban 1781-ben felállított Voltaire-szobor nyújtja. Öreg, megtört testű aggastyán, mégis méltóságteljes és impozáns, ráncos arca, fogatlan szája ellenére a szellemi fölény és a diadalmaskodó gunyorosság megtestesülése. Ebben rejlik Houdonnak és a késő antik szobrászaton épülő műveinek egyik nagy erénye: testközelbe hozza az ábrázoltat, számos kisebb részlet megfigyelést is felhasznál, hogy az egészet átlengő egyéniség jellegzetességeit, a szellemi ember egészét elénk állítsa. (Forrás: Tóth Angelika: Művészettörténet - A klasszicizmus művészete, sulinet.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Voltaire
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Statues at Comédie-Francaise
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : The vestibule window at the Comédie française
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Statue de Voltaire par Houdon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dans l'enceinte de la Comédie Française
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 821x1307 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella