D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_072_b_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lobkovitz Rudolf herczeg és neje
B e s o r o l á s i   c í m : Lobkovitz Rudolf herczeg és neje
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 9. sz. (1900. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : műtermi portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lobkowitz, Rudolf Ferdinand von (1840-1908)
V I A F I d : 10947044
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kronau, Friderika (1841-1918)
V I A F I d : 47516344
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lobkovitz Rudolf herczeg és neje.
Koller utódai fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lefolyt hét első napján érdekes esküvő ment végbe a budavári helyőrség templomában. Lobkovitz Rudolf herczeg, táborszernagy, budapesti hadtestparancsnok vezette oltárhoz egykori elődjének: b. Edelsheim-Gyulay Lipótnak özvegyét, Kronau Friderika asszonyt. Mind a vőlegény, mind a menyasszony eléggé ismert és tisztelt alakjai a főúri köröknek arra, hogy a közönség érdeklődése feléjük forduljon. Lobkovitz herczeg, még mielőtt budapesti kitüntető állását elfoglalta volna, mint kolozsvári hadosztályparancsnok nem csak a katonaság ragaszkodását birta, hanem a polgári osztály rokonszenvét is teljes mértékben meg tudta nyerni. Alig költözött le Erdélybe, megtanulta nyelvünket, háztartásához mindent magyar iparosoktól, magyar kereskedőktől szerzett be, s a mi annak idején az egész országban kellemes meglepetést szerzett: beleegyezett 1889-ben abba is, hogy ezredének zenekara a márczius 15-diki ünnepélyen közreműködjék...
Neje, Kronau Friderika egykor a bécsi Karltheater bájos művésznője volt, a hatvanas évek végén pedig a budapesti Erzsébet-téri német színházban működött, hol szeretetreméltó egyéniségével s ábrázolási módjának előkelőségével még azokat is elragadta, kik ezt a német telepet a magyar főváros közepén nem nagyon szívesen látták. Báró Edelsheim-Gyulay Lipót, a hetvenes évek elején nőül vette... Kronau Friderika, mint Edelsheim-Gyulay báró neje, nagy szerepet játszott a magyar főváros társadalmi életében, vezetője volt több jótékonysági egyesületnek s különösen a sport-körök emlékeznek reá, mint finom izlésű kezdeményezőre. Első férje halála után visszavonult a társas élettől; most azonban, mint Lobkovitz herczegasszony, bizonyára újra tevékeny részt fog abban venni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lobkowitz Rudolf, herceg, osztrák-magyar táborszernagy, szül. 1840. a morvaországi Frischauban, megh. 1908. Bécsben. Résztvett az 1859. és 1866. háborúkban, mint tüzértiszt; 1870. a király egyik szárnysegéde lett; 1875. a budapesti tüzérezred parancsnokának nevezték ki; ugyanakkor magyar állampolgár lett s birtokot vett Magyarországon. 1886. a kolozsvári gyaloghadosztály, 1890. a budapesti IV. hadtest parancsnoka lett; tíz év mulva nyugalomba vonult. (Forrás: Tolnai Nagylexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kronau Friderika, osztrák színésznő, sz. 1838-ban, Ruhorton (Poroszország). Már gyermekszerepekben is fellépett és 1854-ben a bécsi Carltheaterhez szerződött. Onnan Dessauba, majd Pestre került, 1863-ban a bécsi Burgban szép sikerrel vendégszerepelt, 1863-1865-ben a frankfurti Stadttheaterben működött, majd 1865-ben ismét fellépett a Carltheaterben, mint Montjoye a "Der Mann von Eisen" c. darabban. Sikere oly nagy volt, hogy Ascher igazgató szerződtette s azontúl minden új szerepével jobban és jobban meghódította a közönséget. Minden újdonság bemutatója előtt Párizsba utazott, tanulmányozni a darabot. Különösen a francia színművekben ("Frou-Frou", "Georges hercegnő", "Jó falusiak" stb.) voltak olyan óriási sikerei, hogy ezeknek az ő alakítása biztosította a népszerűséget. 1872 május 14-én újra vendégszerepelt a pesti német színházban, egy évvel később báró Edelsheim-Gyulai Lipót lovassági tábornok vette nőül s visszavonult a színpadtól. Férje halála után, 1899 októberében Lobkowitz Rudolf herceghez, katonai hadtestparancsnokoz ment nőül. (Forrás: Magyar Színművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Friederike Kronau
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Friederike Kronau, Brustbild
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Friederike Kronau, Rollenbild
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rudolph Lobkowitz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lobkowitz, Rudolf Prinz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1021x1143 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella