D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_046_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Andrássy Tivadarné grófné Benjamin Constant "Theodora bizanczi császárné" képét ábrázolva
B e s o r o l á s i   c í m : Andrássy Tivadarné grófné Benjamin Constant "Theodora bizanczi császárné" képét ábrázolva
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Élőképek a Műbarátok körének Park-klub estélyéből
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 6. sz. (1900. február 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Egyéb vizuális művészetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : élőkép-bemutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megszemélyesítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. vége
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Andrássy Tivadarné grófné Benjamin Constant «Theodora bizanczi császárné» képét ábrázolva.
Élőképek a Műbarátok körének Park-klub estélyéből. - Strelisky fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Estély a park-klubban.
Az 1895 május közepén megnyilt Park-klub, a fővárosi előkelő közönségnek e díszes .találkozó helye, mint tudva van, azt tűzte ki egyik czéljáúl, hogy a társadalom különböző művelt osztályait közelebb hozza egymáshoz, s hogy e czélt mindjobban megközelíti, mutatja az is, hogy ez időszerint több tagja van ezernél, és pedig a kaszinók hagyományaival szakítva, nőtagja is számos van a klubnak.
...
A Műbarátok köre, ez az előkelő művészetpártoló társaság szoros kapcsolatban van a Parkklubbal, mert csaknem minden tagja egyszersmind a klubnak is tagja. Innen van, hogy az utóbbi években a Műbarátok köre szintén itt szokta megtartani fényes estélyeit.
A múlt évben is rendezett itt egy ily felejthetetlen estélyt. melynek egyéb művészi részein kivül fénypontja volt az élőképek előadása, melyeknek szereplői nagy művészek festményei után ábrázoltak egyes alakokat. Az ábrázolók között előkelő világunk legszebb asszonyai és leányai voltak láthatók. E ragyogó sorozatból most szintén bemutatunk két képet. Az egyik gróf Andrássy Tivadarné, Benjámin Constant "Theodora bizanczi császárné" képét ábrázolva, a másik Széchenyi Hanna grófnő, Botticelli "Minerva" czimű képét utánozva. Az estély egészen a művészetnek volt szentelve, a vendégek sorában ott volt az egész művészvilág is, és mikor a második estén a nagyközönség számára is megismételték, tetemes bevétel jutott a művészek nyugdíjalapjára. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky: Estély a Park-klubban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benjamin Constant: The Empress Theodora seated on her throne in court dress
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky: Széchenyi Hanna grófnő Botticelli "Minerva" czimű képét ábrázolva : Élőképek a Műbarátok körének Park-klub estélyéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 946x1508 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella